انتخاب تاریخ:   /  /   
یادداشت

چه واژه‌هایی برای رأی دهندگان 1400 جاذبه دارد؟

سعید عصری نوروزی-کارشناس ارشد جامعه‌شناسی