انتخاب تاریخ:   /  /   
خبر یک

تفسیر روز

کرونا و تأثیر آن بر نهاد خانواده

سعید عصری نوروزی-کارشناس ارشد جامعه‌شناسی

یادداشت

چه واژه‌هایی برای رأی دهندگان 1400 جاذبه دارد؟

سعید عصری نوروزی-کارشناس ارشد جامعه‌شناسی