شگفتی نظام‌های انتخابات حزبی
شگفتی در انتخابات زمانی رخ می‌دهد که انتخابات آزاد، رقابتی، عادلانه، الکترونیک، بدون دخالت، درصد مشارکت بالا باشد و بازندگان هم نتیجه را بپذیرند.