۲۷ دانشگاه ایرانی در بین اثرگذارترین‌های دنیا

رتبه‌بندی تأثیرات دانشگاه‌ها برای اولین بار سال 2019 از سوی نظام رتبه‌بندی بین‌المللی تایمز انجام شد. تایمز در این رتبه‌بندی، دانشگاه‌ها را بر اساس اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) ارزیابی می‌کند. اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد 17 مورد است که مؤسسه تایمز برای این رتبه‌بندی از آن‌ها استفاده کرده است. تایمز از شاخص‌های دقیق برای ارائه مقایسه‌های جامع و متعادل در 4 زمینه گسترده تحقیق، مدیریت، دسترسی و آموزش استفاده کرده است. بر اساس معیار‌های نظام بین‌المللی تایمز اگر داده‌های مرتبط با هر دانشگاه حداقل با 3 هدف مرتبط بوده، در این رتبه‌بندی مورد ارزیابی قرارگرفته است. در نسخه سال 2021 تعداد یک هزار و 115 دانشگاه از 94 کشور جهان بررسی‌شده‌اند. برترین دانشگاه جهان در این رتبه‌بندی «دانشگاه منچستر» از کشور انگلستان است. دانشگاه سیدنی، دانشگاه غربی سیدنی و دانشگاه لاتروب سه دانشگاه کشور استرالیا هستند که رتبه‌های دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده‌اند. 27 دانشگاه ایرانی حاضر در رتبه‌بندی اثرگذاری 2021 شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، الزهرا (س)، صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی کاشان، علوم پزشکی کردستان، محقق اردبیلی، علوم پزشکی شهید بهشتی، تبریز، تربیت مدرس، تهران، صنعتی نوشیروانی بابل، کاشان، کردستان، صنعتی شریف، علوم پزشکی زنجان، اراک، شهید مدنی آذربایجان، گیلان، آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، صنعتی کرمانشاه، صنعتی خواجه نصرالدین طوسی، رازی کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، شهید باهنر کرمان، تربیت دبیر شهید رجایی است.

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

۲۷ دانشگاه ایرانی در بین اثرگذارترین‌های دنیا

رتبه‌بندی تأثیرات دانشگاه‌ها برای اولین بار سال 2019 از سوی نظام رتبه‌بندی بین‌المللی تایمز انجام شد. تایمز در این رتبه‌بندی، دانشگاه‌ها را بر اساس اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) ارزیابی می‌کند. اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد 17 مورد است که مؤسسه تایمز برای این رتبه‌بندی از آن‌ها استفاده کرده است. تایمز از شاخص‌های دقیق برای ارائه مقایسه‌های جامع و متعادل در 4 زمینه گسترده تحقیق، مدیریت، دسترسی و آموزش استفاده کرده است. بر اساس معیار‌های نظام بین‌المللی تایمز اگر داده‌های مرتبط با هر دانشگاه حداقل با 3 هدف مرتبط بوده، در این رتبه‌بندی مورد ارزیابی قرارگرفته است. در نسخه سال 2021 تعداد یک هزار و 115 دانشگاه از 94 کشور جهان بررسی‌شده‌اند. برترین دانشگاه جهان در این رتبه‌بندی «دانشگاه منچستر» از کشور انگلستان است. دانشگاه سیدنی، دانشگاه غربی سیدنی و دانشگاه لاتروب سه دانشگاه کشور استرالیا هستند که رتبه‌های دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده‌اند. 27 دانشگاه ایرانی حاضر در رتبه‌بندی اثرگذاری 2021 شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، الزهرا (س)، صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی کاشان، علوم پزشکی کردستان، محقق اردبیلی، علوم پزشکی شهید بهشتی، تبریز، تربیت مدرس، تهران، صنعتی نوشیروانی بابل، کاشان، کردستان، صنعتی شریف، علوم پزشکی زنجان، اراک، شهید مدنی آذربایجان، گیلان، آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، صنعتی کرمانشاه، صنعتی خواجه نصرالدین طوسی، رازی کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، شهید باهنر کرمان، تربیت دبیر شهید رجایی است.

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما