کاهش ایمنی بدن با اضطراب و افسردگی

یک روانشناس بالینی گفت: هرقدر به لحاظ روحی تحت تأثیر کرونا قرارگرفته و دچار افسردگی و اضطراب شویم، این موضوع روی سیستم ایمنی افراد اثر می‌گذارد و باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن می‌شود. حسین بهلولی در گفت‌وگو با ایرنا گفت: افرادی که پروتکل‌ها را رعایت می‌کنند باخبرهای پی‌درپی در خصوص موج‌های کرونا، دچار شوک شده و ترس وجودشان را فراگرفته است. همین باعث می‌شود پروتکل‌ها را با وسواس بیشتری رعایت کنند. نمی‌شود تأثیر اخبار را در بروز اضطراب افراد نادیده گرفت. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به نتایج قرنطینه بر روی روح و روان افراد ادامه داد: افراد ممکن است دچار افسردگی‌های کوتاه و بلندمدت شوند. برای همین باید با آنها کار شود. برای مثال بهتر است سازوکاری فراهم شود تا افراد مبتلا به کرونا، پس از بهبودی تحت نظر روانشناس مهارت‌های شادمانی را یاد بگیرد. وی بااهمیت نقش اطرافیان در کاهش اضطراب افراد مبتلا به کرونا، بهبودیافته یا آنها که دچار ترس ابتلا به این بیماری شده‌اند، گفت: صحبت کردن راجع به این موضوع می‌تواند به افراد کمک خوبی کند. به همین دلیل اطرافیان مثل دوستان، خانواده، اقوام و... بهترین فرصت است که جویای حال فرد مبتلا یا بهبودیافته از کرونا باشند یا کمک کنند با صحبت کردن از میزان ترس افراد از ابتلا به این بیماری کمک کنند. زنگ زدن ساده، تماس تصویری، ایجاد فضای شاد برای فرد مبتلا می‌تواند باعث افزایش روحیه افراد و کاهش اضطراب و استرسشان باشد.

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

کاهش ایمنی بدن با اضطراب و افسردگی

یک روانشناس بالینی گفت: هرقدر به لحاظ روحی تحت تأثیر کرونا قرارگرفته و دچار افسردگی و اضطراب شویم، این موضوع روی سیستم ایمنی افراد اثر می‌گذارد و باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن می‌شود. حسین بهلولی در گفت‌وگو با ایرنا گفت: افرادی که پروتکل‌ها را رعایت می‌کنند باخبرهای پی‌درپی در خصوص موج‌های کرونا، دچار شوک شده و ترس وجودشان را فراگرفته است. همین باعث می‌شود پروتکل‌ها را با وسواس بیشتری رعایت کنند. نمی‌شود تأثیر اخبار را در بروز اضطراب افراد نادیده گرفت. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به نتایج قرنطینه بر روی روح و روان افراد ادامه داد: افراد ممکن است دچار افسردگی‌های کوتاه و بلندمدت شوند. برای همین باید با آنها کار شود. برای مثال بهتر است سازوکاری فراهم شود تا افراد مبتلا به کرونا، پس از بهبودی تحت نظر روانشناس مهارت‌های شادمانی را یاد بگیرد. وی بااهمیت نقش اطرافیان در کاهش اضطراب افراد مبتلا به کرونا، بهبودیافته یا آنها که دچار ترس ابتلا به این بیماری شده‌اند، گفت: صحبت کردن راجع به این موضوع می‌تواند به افراد کمک خوبی کند. به همین دلیل اطرافیان مثل دوستان، خانواده، اقوام و... بهترین فرصت است که جویای حال فرد مبتلا یا بهبودیافته از کرونا باشند یا کمک کنند با صحبت کردن از میزان ترس افراد از ابتلا به این بیماری کمک کنند. زنگ زدن ساده، تماس تصویری، ایجاد فضای شاد برای فرد مبتلا می‌تواند باعث افزایش روحیه افراد و کاهش اضطراب و استرسشان باشد.

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما