توانایی صاعقه‌ها در تمیز کردن هوا

محققان به‌تازگی دریافتند که صاعقه بیش ازآنچه تاکنون تصور می‌کردیم می‌تواند به پاک شدن جو زمین کمک کند. برخی از ویژگی‌های صاعقه در جهت پاک‌سازی جو برای ما روشن است مانند تولید هیدروکسید و اکسید نیتریک که باعث از بین رفتن گازهای گلخانه‌ای می‌شود، اما این تحقیقات نشان می‌دهد که موارد بیشتری نیز وجود دارند. به نظر می‌رسد هم صاعقه و هم بارهای الکتریکی ضعیف و نامرئی اطراف آن می‌تواند باعث تولید هیدوروکسیل و هیدروپراکسیل شود که اکسیدان‌هایی هستند که می‌توانند آلودگی را به دام بیندازند و گازهایی مثل متان و مونوکسید کربن درون جو را از بین ببرند.

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

توانایی صاعقه‌ها در تمیز کردن هوا

محققان به‌تازگی دریافتند که صاعقه بیش ازآنچه تاکنون تصور می‌کردیم می‌تواند به پاک شدن جو زمین کمک کند. برخی از ویژگی‌های صاعقه در جهت پاک‌سازی جو برای ما روشن است مانند تولید هیدروکسید و اکسید نیتریک که باعث از بین رفتن گازهای گلخانه‌ای می‌شود، اما این تحقیقات نشان می‌دهد که موارد بیشتری نیز وجود دارند. به نظر می‌رسد هم صاعقه و هم بارهای الکتریکی ضعیف و نامرئی اطراف آن می‌تواند باعث تولید هیدوروکسیل و هیدروپراکسیل شود که اکسیدان‌هایی هستند که می‌توانند آلودگی را به دام بیندازند و گازهایی مثل متان و مونوکسید کربن درون جو را از بین ببرند.

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما