امروز با تاریخ

بازگشت محمدعلی شاه از روسیه برای تصاحب سلطنت
محمدعلی‌شاه (۱ تیر ۱۲۵۱ – ۱۶ فروردین ۱۳۰۴) ششمین پادشاه از دودمان قاجار بود. او در ۱۲ دی ۱۲۸۵ خورشیدی به سلطنت رسید و تا ۲۵ تیر ۱۲۸۸ خورشیدی که مجبور به برکناری شد حکومت کرد. محمدعلی‌شاه از مخالفان مشروطه بود و مجلس شورای ملی را به توپ بست و آزادیخواهان را به قتل رساند. پس از حمله به مجلس دوره موسوم استبداد صغیر آغاز گردید. او پس از فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان، به سفارت روسیه در تهران پناهنده شد و با فشارهای داخلی و خارجی مجبور به ترک ایران شد. مشروطه‌خواهان پس از وی پسر خردسالش احمدشاه را به سلطنت انتخاب کردند. محمدعلی شاه وابستگی زیادی به دولت روسیه داشت. او در چنین روزی از روسیه به ایران بازگشت تا سلطنت را تصاحب کند.

زادروز شاه اسماعیل صفوی
17ژوئيه زادروز شاه اسماعيل صفوي (اسماعيل يكم از دودمان صفويان) است كه در سال 1487 به دنيا امد و در سال 1501 ميلادي پس از پيروزي بر تركمانان آق قويونلو به قدرت رسيد و سال بعد شيعه اثني عشري را مذهب رسمي ايران قرار داد و سپس به تمركز امور در پايتخت و كوتاه كردن دست حاكمان محلي دست زد. او با سركوب كردن گردنكشان داخلي و نيز ازبكان در خراسان بزرگتر، و ضميمه ايران ساختن مجدد بين النهرين به قلمرو ايران، دولت مرکزي نيرومندي مشابه دولت ساسانيان در ايران زمين به وجود آورد.

درگذشت توماس هابز
توماس هابز مولف هفت كتاب مهم كه يكي از آنها در 11 جلد چاپ شده است پس از يك ديدار طولاني از اروپاي قاره اي و گفتگو و تبادل نظر با انديشمندان وقت فرانسه و ايتاليا از جمله گاليله و مطالعه وضعيت مردم و رفتار حكومت ها، 17 ژوئيه سال 1651 به انگلستان بازگشت و به تنظيم عقايد فلسفي خود پرداخت و در سال 1679 درگذشت.وی اعتقاد به وجود يك حكومت مركزي مقتدر داشت كه بتواند امنيت مردم را حفظ كند و اين امكان را فراهم آورد كه مردم در سايه امنيت بتوانند براي پيشرفت، همه تلاش و نبوغ خود را به كار گيرند كه آنرا «فلسفه پيشرفت در پرتو امنيت» خوانده اند.

تسلیم شدن ناپلئون بناپارت
17ژوئيه سال 1815، ناپلئون بناپارت فاتح اروپا كه زماني آرزو داشت اروپا را تحت رياست فرانسه يكپارچه كند، 29 روز پس از شكست نيروهايش در "واترلو" در بلژيك خود را رسما تسليم دشمنانش كرد و به جزيره "سنت هلن" در اقيانوس اطلس تبعيد شد و تا پايان عمر در آنجا بود. ناپلئون پس از شكست در جنگ واترلو فرار كرد و قصد پناهنده شدن به آمريكا را داشت كه موفق نشد و خود را به يک افسر انگليسي معرفي کرد و بعدا مراسم تسليم شدن او صورت گرفت.

خاطرات هاشمی
آقای عبدالله عبدالعزیز الدویخ، سفير كويت، براى خداحافظى آمد. گزارشى از پيشرفت و توسعه همكارى‌ها را در دوران مسئوليتش داد وگفت، وليعهدكويت به زودى به ايران مى‌آيد. بر همكارى در اصلاح قيمت نفت تأكيد كردم. گفت،كويت بودجه‌اش را براساس قيمت به دلار براى هر بشكه بسته و چندان مشكلى ندارد. آقاى عبدالحسین محمدزاده اهوازى، صاحب مكتب قرآن و آورنده فيلم حضرت محمد رسول‌الله (ص)، ساخته مصطفی عقاد  به ايران آمد. خواست به مكتب قرآن و اهداف فرهنگى آن كمك كنم. تعدادي اسناد زميني در اهواز براى مخارج ارایه داد. خواست، مشكل تفكيك و ساخت آن
 حل شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/77103/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

امروز با تاریخ

بازگشت محمدعلی شاه از روسیه برای تصاحب سلطنت
محمدعلی‌شاه (۱ تیر ۱۲۵۱ – ۱۶ فروردین ۱۳۰۴) ششمین پادشاه از دودمان قاجار بود. او در ۱۲ دی ۱۲۸۵ خورشیدی به سلطنت رسید و تا ۲۵ تیر ۱۲۸۸ خورشیدی که مجبور به برکناری شد حکومت کرد. محمدعلی‌شاه از مخالفان مشروطه بود و مجلس شورای ملی را به توپ بست و آزادیخواهان را به قتل رساند. پس از حمله به مجلس دوره موسوم استبداد صغیر آغاز گردید. او پس از فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان، به سفارت روسیه در تهران پناهنده شد و با فشارهای داخلی و خارجی مجبور به ترک ایران شد. مشروطه‌خواهان پس از وی پسر خردسالش احمدشاه را به سلطنت انتخاب کردند. محمدعلی شاه وابستگی زیادی به دولت روسیه داشت. او در چنین روزی از روسیه به ایران بازگشت تا سلطنت را تصاحب کند.

زادروز شاه اسماعیل صفوی
17ژوئيه زادروز شاه اسماعيل صفوي (اسماعيل يكم از دودمان صفويان) است كه در سال 1487 به دنيا امد و در سال 1501 ميلادي پس از پيروزي بر تركمانان آق قويونلو به قدرت رسيد و سال بعد شيعه اثني عشري را مذهب رسمي ايران قرار داد و سپس به تمركز امور در پايتخت و كوتاه كردن دست حاكمان محلي دست زد. او با سركوب كردن گردنكشان داخلي و نيز ازبكان در خراسان بزرگتر، و ضميمه ايران ساختن مجدد بين النهرين به قلمرو ايران، دولت مرکزي نيرومندي مشابه دولت ساسانيان در ايران زمين به وجود آورد.

درگذشت توماس هابز
توماس هابز مولف هفت كتاب مهم كه يكي از آنها در 11 جلد چاپ شده است پس از يك ديدار طولاني از اروپاي قاره اي و گفتگو و تبادل نظر با انديشمندان وقت فرانسه و ايتاليا از جمله گاليله و مطالعه وضعيت مردم و رفتار حكومت ها، 17 ژوئيه سال 1651 به انگلستان بازگشت و به تنظيم عقايد فلسفي خود پرداخت و در سال 1679 درگذشت.وی اعتقاد به وجود يك حكومت مركزي مقتدر داشت كه بتواند امنيت مردم را حفظ كند و اين امكان را فراهم آورد كه مردم در سايه امنيت بتوانند براي پيشرفت، همه تلاش و نبوغ خود را به كار گيرند كه آنرا «فلسفه پيشرفت در پرتو امنيت» خوانده اند.

تسلیم شدن ناپلئون بناپارت
17ژوئيه سال 1815، ناپلئون بناپارت فاتح اروپا كه زماني آرزو داشت اروپا را تحت رياست فرانسه يكپارچه كند، 29 روز پس از شكست نيروهايش در "واترلو" در بلژيك خود را رسما تسليم دشمنانش كرد و به جزيره "سنت هلن" در اقيانوس اطلس تبعيد شد و تا پايان عمر در آنجا بود. ناپلئون پس از شكست در جنگ واترلو فرار كرد و قصد پناهنده شدن به آمريكا را داشت كه موفق نشد و خود را به يک افسر انگليسي معرفي کرد و بعدا مراسم تسليم شدن او صورت گرفت.

خاطرات هاشمی
آقای عبدالله عبدالعزیز الدویخ، سفير كويت، براى خداحافظى آمد. گزارشى از پيشرفت و توسعه همكارى‌ها را در دوران مسئوليتش داد وگفت، وليعهدكويت به زودى به ايران مى‌آيد. بر همكارى در اصلاح قيمت نفت تأكيد كردم. گفت،كويت بودجه‌اش را براساس قيمت به دلار براى هر بشكه بسته و چندان مشكلى ندارد. آقاى عبدالحسین محمدزاده اهوازى، صاحب مكتب قرآن و آورنده فيلم حضرت محمد رسول‌الله (ص)، ساخته مصطفی عقاد  به ايران آمد. خواست به مكتب قرآن و اهداف فرهنگى آن كمك كنم. تعدادي اسناد زميني در اهواز براى مخارج ارایه داد. خواست، مشكل تفكيك و ساخت آن
 حل شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/77103/

ارسال دیدگاه شما