تشکیل دولت سایه توسط کارگزاران کذب است
آمار درست تورم به مجلس ارائه نشده
 دانشگاه پادگان و باشگاه احزاب نیست
نیاز کشور به قوه چهارم یعنی عقلانیتریشه مشکلات کشور شرایط بین‌المللی است
امروز با تاریخخبرنامه
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه
سخن گاه