منشور اخلاقي روزنامه ستاره صبح

 

بسياري از مردم دنيا رمانهاي مکلوهان را که حدود 100 سال پيش ميزيست خوانده و يا شنيده اند. او در يکي از رمانهايش نويد مي داد که دنياي زميني ما که در آن زمان خيلي بزرگ فرض ميشد روزي به دهکدهاي کوچک تبديل خواهد شد. آرزوي او با وقوع انقلاب ديجيتالي و اطلاع رساني تحقق پيدا کرد، چون در يک روستا هر اتفاقي که در يک گوشه آن ميافتد بقيه اهالي روستا نيز از آن باخبر ميشوند. اين موضوع در مورد کره زمين پس از آنکه انقلاب ديجيتالي به وقوع پيوست و امروز به برکت اينترنت در هر جاي دنيا که يک حادثه بزرگ يا کوچک رخ ميدهد بلافاصله خبر آن به ديگر نقاط جهان ميرسد، يعني مردم در قرن 21 در هر جا که باشند از حال و روز يکديگر باخبرند و اين امکان برايشان بهوجود آمده که به ياري نيازمندان و درافتادگان بشتابند.
امروز وضع به جايي رسيده که مردم با رسانه زندگي ميکنند، با رسانه انتخاب ميکنند و با رسانه تصميم ميگيرند. مهمتر آنکه در دنياي مدرن رسانه به عنوان ابزاري براي ديپلماسي نيز تعريف و از آن استفاده ميشود. اگر اين واقعيتها مورد قبول باشد رسانههاي ايراني ميتوانند همدوش ديگر رسانه هاي جهاني و منطقه اي با توليد خبر، تحليل و تفسير وقايع و رويدادها در«گردش آزاد اطلاعات» نقش سازنده ايفا کنند و صداي مردمي باشند که صدايشان شنيده نميشود و ابزاري باشند که با رانت، فساد، ارتشاء، اختلاس مبارزه ميکند و از اين طريق از حقوق مردم دفاع و به اجراي عدالت کمک ميکنند، اين موضوعات جزو منشور اخلاقي ستاره صبح به شمار ميرود. 
رسالت ما
 اطلاع رساني درست و واقعي باعث تأثيرگذاري بر مخاطب و اعتماد مخاطبان به يک رسانه يا يک روزنامه خواهد شد. نشريه ستاره صبح که هفتمين سال انتشار خود را سپري ميکند،کوشيده است با  اطلاع رساني واقعي در جهت تنوير افکار عمومي و دفاع از آزادي هاي مشروع با هدف ايجاد جامعه اي عاري از فساد و تبعيض تلاش کند تا از اين منظر دين، اخلاق، انسانيت، مروت و عدالت تقويت شود و در مقابل تبعيض، شکاف طبقاتي و دستبرد به حقوق عموم از ميان برود. در اين ارتباط به همکاران ستاره صبح توصيه و تأکيد شده که با رعايت اخلاق، روشنگري نمايند و از انتشار مطالبي که باعث تشويش اذهان و نااميدي مردم شود خودداري و از اتهام و مچگيري نيز پرهيز نمايند و با آسيب شناسي مسائل سياسي، اجتماعي، اقتصادي و  شناسايي مشکلات و معضلات اجتماعي آنها را در معرض ديد مسئولان و افکار عمومي قراردهند، اين نيز جزو منشور اخلاقي ستاره صبح به شمار ميرود. 
مشکلات جامعه
ما بر اين باوريم که جامعه ايران در حال حاضر از مشکلاتي مثل بيکاري، تورم، گراني، تبعيض، فساد، سوءاستفاده از موقعيت در رنج است. به همين دليل از همکاران و نويسندگان خواسته ايم که براي چنين موضوعاتي راهکار ارايه دهند. علاوه بر موارد ياد شده، شهرها و روستاهاي ايران چند سال است که گرفتار ريزگردها شده و آلايندهها نفس مردم را در شهرها بند آورده است. زمينخواري و کوهخواري که رهبر انقلاب در اسفند 93 به آن اشاره کردند از ديگر مشکلات جامعه است. تجاوز به طبيعت و قطع درختان و زمينخواري موضوعي است که مردم از بابت آن زيان کرده و در رنجند. مشي و منشور ستاره صبح افشاي خلاف هايي است که به زيان مردم و منافع ملي است، نظر ما رسانه هايي که مسئولانه به اين موضوعات مي پردازند، نقش بي بديل در پاکسازي و سالم سازي جامعه ميتوانند داشته باشند.  
امروز محيط زيست معضل کلانشهرها شدهاست و آمار مرگ وميرو بيماريها را افزايش داده است. ستاره صبح از ابتداي انتشار خود تاکنون بر موضوع آلودگي هوا و تجاوز به طبيعت تمرکز کرده و اين شيوه را ادامه خواهد داد. پرداختن به اين ارم مهم يکي از اصلي ترين رسالت ماست در اين ارتباط از کساني که به صورت حضوري و غيرحضوري با ستاره صبح همکاري دارند، انتظار داريم اين مشي را رعايت کرده و در انتشار مطالب نيز، ذکر منبع براي خبرها و گزارش ها الزامي است.
ستاره صبح تريبوني است براي کساني که حرفي براي گفتن يا مطلبي براي نوشتن با هدف ايجاد جامعه عادلانه، منصفانه و اخلاقي دارند ميباشد. اين جزو منشور ماست و رعايت آن براي همکاران ضروري است. 
شعار ستاره صبح 
نشريه ستاره صبح با تجزيه و تحليل فضاي ايران درگذشته و حال به اين نتيجه رسيد که متأسفانه ما در جامعهاي زندگي ميکنيم که ناهنجاري، بزه، بداخلاقي، اتهام زني، حذف رقيب، تبعيض، شکاف طبقاتي و ... وجود دارد و ريشه آن برميگردد به منازعات و مخاصمات سياسي، اداري، قومي و ... به همين دليل با بهره گيري از نظرات جامعه شناختي و روانشناختي و انسان شناسي اين نشريه به اين نتيجه رسيد که ميشود با کار فرهنگي بر اين ناهنجاري ها غلبه کرد، از اين رو از يکي از شعرهاي حافظ استفاده کرد و آن را به عنوان شعار خود برگزيد و در هر شماره در صفحه آخر آن با عنوان «آسايش دوگيتي تفسير اين دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا» به چاپ ميرسد.

به نظر ما معنا و مفهوم عميق اين شعر حافظ بايد در جامعه نهادينه شده و سياستمداران و اصحاب رسانه به آن تن دهند. مسئله اي که در آميزه هاي اسلامي مثل نصاف، عدالت، مدارا، نرمخويي، نرمگويي و نرم نويسي تأکيد شدهاست. اصليترين منشور اخلاقي ستاره صبح همين شعار است و ما در طول هفت سال گذشته کوشيده ايم به اين شعار پايبند بوده و به آن التزام نيز داشته باشيم. 
قانون
يکي ديگر از اصول و منشور ستاره صبح نگاه ويژه به قانون اساسي، ديگر قوانين و خط قرمزها در زمينه اطلاع رساني است که اين روزنامه به خصوص به فصل سوم قانون اساسي که حقوق ملت است، نگاه خاص دارد و با رعايت اصل 24 اين قانون که نشريات و مطبوعات را در بيان مطالب آزاد مي داند به فعاليت خود ادامه ميدهد و بر اين عقيده است که چهارچوب هاي نظام بايد حفظ و تقويت شود و از خط قرمزها نيز نبايد عبور کرد. مشي کلي ستاره صبح و منشور اخلاقي آن ميانه روي،انصاف، مدارا، توجه به منافع ملي، حقوق مردم به ويژه فرودستان و تلاش براي داشتن جامعه اي عادلانه، منصفانه، اخلاقي است. در اين ارتباط ما آمادگي داريم نظر صاحب نظران را منعکس کنيم. ما ستاره صبح را تريبوني است براي همه ايرانيها ميدانيم.

روزنامه در یک نگاه

منشور اخلاقي روزنامه ستاره صبح

 

بسياري از مردم دنيا رمانهاي مکلوهان را که حدود 100 سال پيش ميزيست خوانده و يا شنيده اند. او در يکي از رمانهايش نويد مي داد که دنياي زميني ما که در آن زمان خيلي بزرگ فرض ميشد روزي به دهکدهاي کوچک تبديل خواهد شد. آرزوي او با وقوع انقلاب ديجيتالي و اطلاع رساني تحقق پيدا کرد، چون در يک روستا هر اتفاقي که در يک گوشه آن ميافتد بقيه اهالي روستا نيز از آن باخبر ميشوند. اين موضوع در مورد کره زمين پس از آنکه انقلاب ديجيتالي به وقوع پيوست و امروز به برکت اينترنت در هر جاي دنيا که يک حادثه بزرگ يا کوچک رخ ميدهد بلافاصله خبر آن به ديگر نقاط جهان ميرسد، يعني مردم در قرن 21 در هر جا که باشند از حال و روز يکديگر باخبرند و اين امکان برايشان بهوجود آمده که به ياري نيازمندان و درافتادگان بشتابند.
امروز وضع به جايي رسيده که مردم با رسانه زندگي ميکنند، با رسانه انتخاب ميکنند و با رسانه تصميم ميگيرند. مهمتر آنکه در دنياي مدرن رسانه به عنوان ابزاري براي ديپلماسي نيز تعريف و از آن استفاده ميشود. اگر اين واقعيتها مورد قبول باشد رسانههاي ايراني ميتوانند همدوش ديگر رسانه هاي جهاني و منطقه اي با توليد خبر، تحليل و تفسير وقايع و رويدادها در«گردش آزاد اطلاعات» نقش سازنده ايفا کنند و صداي مردمي باشند که صدايشان شنيده نميشود و ابزاري باشند که با رانت، فساد، ارتشاء، اختلاس مبارزه ميکند و از اين طريق از حقوق مردم دفاع و به اجراي عدالت کمک ميکنند، اين موضوعات جزو منشور اخلاقي ستاره صبح به شمار ميرود. 
رسالت ما
 اطلاع رساني درست و واقعي باعث تأثيرگذاري بر مخاطب و اعتماد مخاطبان به يک رسانه يا يک روزنامه خواهد شد. نشريه ستاره صبح که هفتمين سال انتشار خود را سپري ميکند،کوشيده است با  اطلاع رساني واقعي در جهت تنوير افکار عمومي و دفاع از آزادي هاي مشروع با هدف ايجاد جامعه اي عاري از فساد و تبعيض تلاش کند تا از اين منظر دين، اخلاق، انسانيت، مروت و عدالت تقويت شود و در مقابل تبعيض، شکاف طبقاتي و دستبرد به حقوق عموم از ميان برود. در اين ارتباط به همکاران ستاره صبح توصيه و تأکيد شده که با رعايت اخلاق، روشنگري نمايند و از انتشار مطالبي که باعث تشويش اذهان و نااميدي مردم شود خودداري و از اتهام و مچگيري نيز پرهيز نمايند و با آسيب شناسي مسائل سياسي، اجتماعي، اقتصادي و  شناسايي مشکلات و معضلات اجتماعي آنها را در معرض ديد مسئولان و افکار عمومي قراردهند، اين نيز جزو منشور اخلاقي ستاره صبح به شمار ميرود. 
مشکلات جامعه
ما بر اين باوريم که جامعه ايران در حال حاضر از مشکلاتي مثل بيکاري، تورم، گراني، تبعيض، فساد، سوءاستفاده از موقعيت در رنج است. به همين دليل از همکاران و نويسندگان خواسته ايم که براي چنين موضوعاتي راهکار ارايه دهند. علاوه بر موارد ياد شده، شهرها و روستاهاي ايران چند سال است که گرفتار ريزگردها شده و آلايندهها نفس مردم را در شهرها بند آورده است. زمينخواري و کوهخواري که رهبر انقلاب در اسفند 93 به آن اشاره کردند از ديگر مشکلات جامعه است. تجاوز به طبيعت و قطع درختان و زمينخواري موضوعي است که مردم از بابت آن زيان کرده و در رنجند. مشي و منشور ستاره صبح افشاي خلاف هايي است که به زيان مردم و منافع ملي است، نظر ما رسانه هايي که مسئولانه به اين موضوعات مي پردازند، نقش بي بديل در پاکسازي و سالم سازي جامعه ميتوانند داشته باشند.  
امروز محيط زيست معضل کلانشهرها شدهاست و آمار مرگ وميرو بيماريها را افزايش داده است. ستاره صبح از ابتداي انتشار خود تاکنون بر موضوع آلودگي هوا و تجاوز به طبيعت تمرکز کرده و اين شيوه را ادامه خواهد داد. پرداختن به اين ارم مهم يکي از اصلي ترين رسالت ماست در اين ارتباط از کساني که به صورت حضوري و غيرحضوري با ستاره صبح همکاري دارند، انتظار داريم اين مشي را رعايت کرده و در انتشار مطالب نيز، ذکر منبع براي خبرها و گزارش ها الزامي است.
ستاره صبح تريبوني است براي کساني که حرفي براي گفتن يا مطلبي براي نوشتن با هدف ايجاد جامعه عادلانه، منصفانه و اخلاقي دارند ميباشد. اين جزو منشور ماست و رعايت آن براي همکاران ضروري است. 
شعار ستاره صبح 
نشريه ستاره صبح با تجزيه و تحليل فضاي ايران درگذشته و حال به اين نتيجه رسيد که متأسفانه ما در جامعهاي زندگي ميکنيم که ناهنجاري، بزه، بداخلاقي، اتهام زني، حذف رقيب، تبعيض، شکاف طبقاتي و ... وجود دارد و ريشه آن برميگردد به منازعات و مخاصمات سياسي، اداري، قومي و ... به همين دليل با بهره گيري از نظرات جامعه شناختي و روانشناختي و انسان شناسي اين نشريه به اين نتيجه رسيد که ميشود با کار فرهنگي بر اين ناهنجاري ها غلبه کرد، از اين رو از يکي از شعرهاي حافظ استفاده کرد و آن را به عنوان شعار خود برگزيد و در هر شماره در صفحه آخر آن با عنوان «آسايش دوگيتي تفسير اين دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا» به چاپ ميرسد.

به نظر ما معنا و مفهوم عميق اين شعر حافظ بايد در جامعه نهادينه شده و سياستمداران و اصحاب رسانه به آن تن دهند. مسئله اي که در آميزه هاي اسلامي مثل نصاف، عدالت، مدارا، نرمخويي، نرمگويي و نرم نويسي تأکيد شدهاست. اصليترين منشور اخلاقي ستاره صبح همين شعار است و ما در طول هفت سال گذشته کوشيده ايم به اين شعار پايبند بوده و به آن التزام نيز داشته باشيم. 
قانون
يکي ديگر از اصول و منشور ستاره صبح نگاه ويژه به قانون اساسي، ديگر قوانين و خط قرمزها در زمينه اطلاع رساني است که اين روزنامه به خصوص به فصل سوم قانون اساسي که حقوق ملت است، نگاه خاص دارد و با رعايت اصل 24 اين قانون که نشريات و مطبوعات را در بيان مطالب آزاد مي داند به فعاليت خود ادامه ميدهد و بر اين عقيده است که چهارچوب هاي نظام بايد حفظ و تقويت شود و از خط قرمزها نيز نبايد عبور کرد. مشي کلي ستاره صبح و منشور اخلاقي آن ميانه روي،انصاف، مدارا، توجه به منافع ملي، حقوق مردم به ويژه فرودستان و تلاش براي داشتن جامعه اي عادلانه، منصفانه، اخلاقي است. در اين ارتباط ما آمادگي داريم نظر صاحب نظران را منعکس کنيم. ما ستاره صبح را تريبوني است براي همه ايرانيها ميدانيم.

تیتر خبرهای آخرین شماره