سردار سلامی: برای مبارزۀ کشتی‌گیران گاهی ۳۰۰،۲۰۰ صلوات می‌فرستم

سردار سلامی: برای مبارزۀ کشتی‌گیران گاهی ۳۰۰،۲۰۰ صلوات می‌فرستم

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: وقتی مبارزه کشتی گیران را نگاه می کنم از استرس زیاد به صندلی فشار زیادی وارد می کنم. وی افزود: وقتی یک کشتی گیر روی پل می رود گردن باید فشار بسیار زیادی را تحمل کند تا دوام بیاورد و فشار سنگین روحی و روانی و جسمی به آن ها وارد می شود و یک کشتی گیر باید قدرت و مقاومت زیادی داشته باشد تا از آن پیروز بیرون بیاید. شاید ۸ سال زمان ببرد تا یک کشتی گیر در ۶ دقیقه عملکرد خیلی خوبی داشته باشد و تحت تاثیر نام حریف، داوری، انتظارات یک ملت و فشار تماشاگران قرار نگیرد. اگر کشتی گیر از شکوه حریف بترسد نمی تواند قابلیت های خود را به نمایش بگذارد. اگر تمرکز ذهنی نداشته باشد نیز نمی تواند آماده مبارزه باشد. ما چون مسلمان هستیم فرمول ساده ای از قرآن می گویم که می فرماید با ذکر خدا قلب ها آرامش پیدا می کند. وقتی شما به کبریای الهی فکر می کنید دیگر شکوه نام یک کشور یا یک کشتی گیر حتی قهرمان بلامنازع جهان باشد.بعضی وقت ها حسن آقای عزیز ما با کشتی گیر آمریکایی که ظاهرا شکست کمی داشته است اگر یاد خدا کرد حتما موفق می شود. حریف هم همان تمریناتی که شما انجام می دهید را انجام می دهید.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/105936/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

سردار سلامی: برای مبارزۀ کشتی‌گیران گاهی ۳۰۰،۲۰۰ صلوات می‌فرستم

سردار سلامی: برای مبارزۀ کشتی‌گیران گاهی ۳۰۰،۲۰۰ صلوات می‌فرستم

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: وقتی مبارزه کشتی گیران را نگاه می کنم از استرس زیاد به صندلی فشار زیادی وارد می کنم. وی افزود: وقتی یک کشتی گیر روی پل می رود گردن باید فشار بسیار زیادی را تحمل کند تا دوام بیاورد و فشار سنگین روحی و روانی و جسمی به آن ها وارد می شود و یک کشتی گیر باید قدرت و مقاومت زیادی داشته باشد تا از آن پیروز بیرون بیاید. شاید ۸ سال زمان ببرد تا یک کشتی گیر در ۶ دقیقه عملکرد خیلی خوبی داشته باشد و تحت تاثیر نام حریف، داوری، انتظارات یک ملت و فشار تماشاگران قرار نگیرد. اگر کشتی گیر از شکوه حریف بترسد نمی تواند قابلیت های خود را به نمایش بگذارد. اگر تمرکز ذهنی نداشته باشد نیز نمی تواند آماده مبارزه باشد. ما چون مسلمان هستیم فرمول ساده ای از قرآن می گویم که می فرماید با ذکر خدا قلب ها آرامش پیدا می کند. وقتی شما به کبریای الهی فکر می کنید دیگر شکوه نام یک کشور یا یک کشتی گیر حتی قهرمان بلامنازع جهان باشد.بعضی وقت ها حسن آقای عزیز ما با کشتی گیر آمریکایی که ظاهرا شکست کمی داشته است اگر یاد خدا کرد حتما موفق می شود. حریف هم همان تمریناتی که شما انجام می دهید را انجام می دهید.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/105936/

ارسال دیدگاه شما