ماهیت طالبان تروریستی و مبتنی برخشونت است

 

فریدون مجلسی/تحلیل گر روابط بین الملل

 

بیست سال پیش که طالبان به قدرت رسیدند خشونت هایی که انجام دادند به دلیل کینه هایی بود که نسبت به زندگی شهرنشینی داشتند. در شرایط کنونی هم مشاهده می کنیم جنگجویانی که در کوه ها زندگی می کردند هنگامی که خانه های اشراف و مقامات افغانستان را تصرف می کنند رفتارهای غیرعادی از خود نشان می دهند. این در حالی است که رهبران آنها مزه پول را در قطر چشیده اند و بوی پول را برای آینده حس کرده اند.(دلارهایی که دولت قطر به طالبان داده و می دهد).این رهبران به این نتیجه رسیده اند که با جنگجویانی که در کوه ها زندگی کرده اند نمی توانند آینده خوبی برای خود بسازند و به همین دلیل به فعالان مدنی و متخصصانی که تاکنون در بخش های مختلف فعالیت می کردند نیاز دارند.به همین دلیل نیز در ابتدای به قدرت رسیدن عفو عمومی اعلام کردند و کمتر دست به خشونت زدند.طالبان به این نتیجه خواهد رسید که در آینده برای تأمین نیروهای امنیتی و تخصصی دوباره از همان نیروهای گذشته استفاده کند.واقعیت این است که به قدرت رسیدن طالبان در شرایط کنونی با20 سال قبل متفاوت است. رهبران این گروه تا حدی به زندگی مدرن آشنا شده اند و متوجه بدویت خود شده اند.به همین دلیل نیز به این نتیجه خواهند رسید که تا زمانی که از بدویت گذشته خارج نشوند نمی توانند به اهداف خود  دست پیدا کنند.این وضعیت در دهه های گذشته درباره عربستان نیز وجود داشت. این کشور نیز با بدویت مواجه بود. با این وجود با فروش منابع خود دستآوردهای اقتصادی،فرهنگی و سیاسی به دست آورد.در این بین ممکن است برخی طالبان که در گذشته در کوه ها و در شرایط سخت زندگی کرده اند به دلیل نوع نگاه  واپس گرایانه ای  که دارند رفتاری همراه با خشونت  از خود نشان بدهند.با این وجود این رفتار گذرا است و پس از مدتی از بین می رود. در چنین شرایطی آنچه باقی می ماند دولتی است که با توافق بین طالبان،برخی ارکان قدرت دولت گذشته و همچنین قدرت های جهانی  صورت گرفته است.در نتیجه امکان ادامه خشونت هایی که  طالبان در پنجشیر یا مناطق دیگر از خود نشان می دهند در آینده وجود ندارد. در صورت ادامه داشتن این وضعیت چهره طالبان در بین مردم افغانستان و جامعه بین المللی مخدوش تر می شود. به همین دلیل نیز طالبان مجبور است برای بقای خود این خشونت ها را کاهش بدهد. هر چند ماهیت طالبان مبتنی بر خشونت و اقدامات تروریستی است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/78995/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

ماهیت طالبان تروریستی و مبتنی برخشونت است

 

فریدون مجلسی/تحلیل گر روابط بین الملل

 

بیست سال پیش که طالبان به قدرت رسیدند خشونت هایی که انجام دادند به دلیل کینه هایی بود که نسبت به زندگی شهرنشینی داشتند. در شرایط کنونی هم مشاهده می کنیم جنگجویانی که در کوه ها زندگی می کردند هنگامی که خانه های اشراف و مقامات افغانستان را تصرف می کنند رفتارهای غیرعادی از خود نشان می دهند. این در حالی است که رهبران آنها مزه پول را در قطر چشیده اند و بوی پول را برای آینده حس کرده اند.(دلارهایی که دولت قطر به طالبان داده و می دهد).این رهبران به این نتیجه رسیده اند که با جنگجویانی که در کوه ها زندگی کرده اند نمی توانند آینده خوبی برای خود بسازند و به همین دلیل به فعالان مدنی و متخصصانی که تاکنون در بخش های مختلف فعالیت می کردند نیاز دارند.به همین دلیل نیز در ابتدای به قدرت رسیدن عفو عمومی اعلام کردند و کمتر دست به خشونت زدند.طالبان به این نتیجه خواهد رسید که در آینده برای تأمین نیروهای امنیتی و تخصصی دوباره از همان نیروهای گذشته استفاده کند.واقعیت این است که به قدرت رسیدن طالبان در شرایط کنونی با20 سال قبل متفاوت است. رهبران این گروه تا حدی به زندگی مدرن آشنا شده اند و متوجه بدویت خود شده اند.به همین دلیل نیز به این نتیجه خواهند رسید که تا زمانی که از بدویت گذشته خارج نشوند نمی توانند به اهداف خود  دست پیدا کنند.این وضعیت در دهه های گذشته درباره عربستان نیز وجود داشت. این کشور نیز با بدویت مواجه بود. با این وجود با فروش منابع خود دستآوردهای اقتصادی،فرهنگی و سیاسی به دست آورد.در این بین ممکن است برخی طالبان که در گذشته در کوه ها و در شرایط سخت زندگی کرده اند به دلیل نوع نگاه  واپس گرایانه ای  که دارند رفتاری همراه با خشونت  از خود نشان بدهند.با این وجود این رفتار گذرا است و پس از مدتی از بین می رود. در چنین شرایطی آنچه باقی می ماند دولتی است که با توافق بین طالبان،برخی ارکان قدرت دولت گذشته و همچنین قدرت های جهانی  صورت گرفته است.در نتیجه امکان ادامه خشونت هایی که  طالبان در پنجشیر یا مناطق دیگر از خود نشان می دهند در آینده وجود ندارد. در صورت ادامه داشتن این وضعیت چهره طالبان در بین مردم افغانستان و جامعه بین المللی مخدوش تر می شود. به همین دلیل نیز طالبان مجبور است برای بقای خود این خشونت ها را کاهش بدهد. هر چند ماهیت طالبان مبتنی بر خشونت و اقدامات تروریستی است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/78995/

ارسال دیدگاه شما