۱۴۰۳ دوشنبه ۱ مرداد
روزنامه ستاره صبح آرشیو
  • ۱۴۰۳ دوشنبه ۱ مرداد
  •  - شماره: 
  • 2313
سرمقاله آرشیو
  • کمیته های تعیین وزرا تشکیل شده و کار در حال انجام است و دیگر نیازی نیست که ما امروز پیشنهادی بدهیم. باتوجه به تجربه و سابقه ای که وجود دارد می دانیم که وزیر امور خارجه از طریق رییس جمهور انتخاب نمی شود و این وزارت را باید از طریق مذاکره با ارکان نظام انتخاب و تایید کرد.