نشدنی بودن در چنبره تخیلات
خیالات در انواع رنگارنگ فردی، گروهی، حزبی، دینی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هکذا است؛  به شکل‌های مختلف مانند آرمان، اراده، خواست، باور، جهان بینی، ایدئولوژی و مانند آن پدیدار می‌شود.