قطعنامه شورای حکام علیه ایران پیام غرب به تهران بود
هانی زاده گفت: اقدام اخیر ترویکای اروپا یعنی انگلیس، فرانسه و آلمان و تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در شرایطی که کشورمان در حال گذار از مرحله ای سخت است به ارسال پیام می ماند.