جزئیات تازه از فساد در فوتبال
بحث پرونده فساد در فوتبال داغ شده و پای چند عضو سرشناس فدراسیون فوتبال هم به ماجرا بازشده است.