علت واریز نشدن مستمری مددجویان بهزیستی چیست؟
مستمری مددجویان بهزیستی علیرغم وعده های داده شده هنوز واریز نشده است.