واریزی ویژه برای بازنشستگان در راه است
مبلغ عیدی ظرف چند روز آینده به حساب بازنشستگان واریز می‌شود.