چرا پسته‌های صادراتی ایران برگشت خورد؟
رئیس انجمن پسته ایران از وجود باقی مانده سموم در پسته‌های ایران خبر داد و گفت:، اما به دلیل باقی مانده سموم تاکنون محموله صادراتی بازپس فرستاده نشده است؛ بلکه بخاطر آفلاتوکسین برگشت خورده است.