بیانیه مسعود پزشکیان پس از پیروزی در انتخابات
مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب پس از پیروزی در انتخابات بیانیه صادر کرد.