چالش های مهم پیش روی پزشکیان
مسعود پزشکیان درحالی تا دو ماه دیگر دولت جدید را تشکیل خواهد داد که کشور دست به گریبان با بحران‌های متعددی است. از معیشت مردم تا محیط زیست، آینده ایران را دستخوش نگرانی‌هایی کرده است.