جنبش میان‌سالان در ایران
گروه سیاسی: انتخابات آزاد و تعیین سرنوشت و اداره کشور به اتکای آرای عمومی بر اساس اصل ششم قانون اساسی «میراث» و دست آورد انقلاب بود؛ اما به‌تدریج این دست آورد با پیدا شدن سروکله «نظریه استصوابی» برای حذف شایستگان و غیرخودی و مسیر عوض شد و دایره «انتخاب کردن» و «انتخاب شدن» محدود شد.