آیا می دانستید که پزشکیان…
پیروزی دکتر مسعود پزشکیان، وزیر سابق بهداشت و نماینده فعلی مجلس، بسیاری را در ایران و خارج از کشور کنجکاو کرده است.