درخواست پرسپولیس برای معاوضه عبدالکریم حسن با عمر السوما
طبق اعلام روزنامه الرای قطر، پرسپولیس معاوضه عبدالکریم حسن با عمر السوما را خواستار شده است.