۱۴۰۳ پنج شنبه ۲۸ تير
روزنامه ستاره صبح آرشیو
  • ۱۴۰۳ چهارشنبه ۲۷ تير
  •  - شماره: 
  • 2310
سرمقاله آرشیو
  • از روزی که به کار زار‌انتخاباتی پیوسته، وبرای ایران دست به کار شدم، زمان درازی نگذشته است. ولی نگرانی برای میهن وترس ازمیدان گرفتن احتمالی واپس گرایی اسباب این بود که کوششی به اندازه توان برای گذر از این تنگنای تاریخی به کار بسته واز امید برای آینده بهتر بگویم. بسیاری از کسانی که از میدان تحریم به صندوق روی آوردند نیز چون من بودند ویا من هم همگام با آنها بودم.