ستاره صبح/علی فرزادی:نشست سران کشورهای عضو گروه 20 در دهلی نو یک خبر مهم در بر داشت.در جریان این نشست یادداشت تفاهم برای ایجاد یک کریدور ریلی و دریایی مطرح شد که می تواند هند را به کشورهای عربی و اروپا متصل کند.این پروژه عظیم به نوعی برای تقابل با کمربند اتصال چین به دور دنیا نیز معرفی میشود.در جریان این پروژه آمریکا،هند،امارات،اسرائیل و عربستان مشارکت دارند.اما نامی از ایران در این طرح برده نشده است.در حقیقت ایران از معادلات تجاری منطقه به عنوان یک کشور صاحب نفوذ در منطقه خط خورده است.گزارش پیش رو به این موضوع پرداخته است: