اشاره: کارنامه دولت ها درکشورها با شاخص‌های اقتصادی سنجیده می شود. بر این اساس اگر کشوری دارای رشد اقتصادی مثبت تک رقمی یا دو رقمی باشد چنین کشوری در مدار توسعه قرار گرفته است و مردم به رفاه، آرامش و امنیت اقتصادی می رسند. در مقابل اگر کشوری رشد اقتصادی منفی یا پایین داشته باشد در چنین کشوری سطح رفاه عموم پایین است. بر اساس آمارهای رسمی میانگین رشد اقتصادی در 43 سال گذشته در کشور حدود 8/1 درصد بوده است که رشد پایینی است. عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی اقتصاددان، کارشناس اقتصادی و مالی است. او به آمارهایی که بانک مرکزی یا مرکز آمار در دو سال گذشته اعلام کرده اند واکنش نشان داده و نظرکارشناسی می دهد.