ستاره صبح، فائزه صدر: مشکلات بازار مسکن بر کسی پوشیده نیست. در حالیکه بازار مسکن در رکودی بی سابقه به سر می برد، اما نرخ ها همچنان افزایش پیدا می کنند. بسیاری از مستاجران قادر به تمدید قرارداد اجاره نیستند. تقاضای سکونت در حاشیه شهر ها افزایش چشمگیری پیدا کرده و هزینه مسکن همچنان بخش بزرگی از درآمد خانوار شهری را می بلعد و موجب کاهش کیفیت زندگی است. در این میان برنامه های دولت و مجلس برای بهبود وضعیت مسکن عموما ناکارآمد است. ستاره صبح در گفت و گویی با محمود اولاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه می خوانید: