گروه اقتصاد: نا ترازی انرژی از آب، برق و گاز گرفته تا بنزین و ... باعث شده تا تولید از مصرف عقب بماند. جمعیت و مصرف در حال زیادشدن است و منابع طبیعی و تجهیزات فرسوده صنعت نفت و گاز به سختی نیاز به انرژی مردم را در تابستان و زمستان در شرایط پیک مصرف، تامین می‌کند. از یک‌سو خودروهای داخلی دو تا سه برابر خودروهای استاندارد خارجی بنزین و گاز می‌سوزانند و آلودگی تولید می‌کنند و از سوی دیگر آلودگی هوا و پمپاژ آلودگی صنایع و ... به محیط‌زیست دمای هوا در کشور را بالاتر از حالت عادی برده است. لازم است مدیریت مصرف میزان هدر رفت منابع و انرژی را کاهش دهد و با ساخت خودروهای برقی و هیبریدی و یا واردات خودروهای باکیفیت خارجی از سوختن ثروت آیندگان جلوگیری شود.