گروه اجتماعی: نشست «آسیب شناسی مهاجرت نخبگان»، روز یکشنبه به میزبانی خانه اندیشمندان علوم انسانی و با مشارکت انجمن جامعه شناسی ایران، انجمن مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ایران و انتشارات ثالث برگزار شد. محمدجواد ظریف وزیر خارجه پیشین؛ علی اکبر صالحی، وزیر پیشین امور خارجه و سیدرضا صالحی امیری، وزیر پیشین ارشاد سخنرانان این نشست بودند که نقطه نظرهای خودشان را درباره مشکلات کشور،شیوه حکمرانی و..بیان کردند.گزیده ای از نظرات این سه وزیر به نقل از جماران در ادامه می آید: