کرونای برزیلی در جوانان 3 برابر کشنده‌تر است!

تحقیقات جدید موسسه بهداشت عمومی برزیل Fiocruz نشان داده است که گونه جدید ویروس کرونای برزیلی در جوانان سه برابر کشنده‌تر است. بر اساس این گزارش، شمار موارد افرادی که در دهه ۳۰ سالگی قرار دارند و آزمایش کرونای آن‌ها مثبت شده است از ماه ژانویه ۵۶۵ درصد افزایش‌یافته است. همچنین افزایش ۶۲۶ درصدی در افرادی که در دهه ۴۰ سالگی به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند و افزایش ۵۲۵ درصدی در افرادی که در دهه ۵۰ سالگی قرار دارند، مشاهده‌شده است. این‌گونه ویروس کرونا نه‌تنها افراد جوان را بیشتر آلوده می‌کند، بلکه احتمال مرگ افرادی که به این ویروس مبتلا می‌شوند نیز بیشتر است. در حال حاضر برزیل تا حدی تحت‌فشار قرارگرفته است که گورکنان مجبور به بیرون کشیدن مقبره‌های قدیمی برای ایجاد فضای دفن برای بیش از ۳۰۰ هزار فوت‌شده هستند. دکتر «اریک لیانگ فیگل-دینگ»، متخصص اپیدمیولوژیک از دانشگاه «هاروارد»، در توضیح جزییات گسترش این‌گونه گفت: در حال حاضر در کل کشور برزیل هیچ تختی در بخش ICU خالی نیست و مرگ‌ومیرها به‌طور چشمگیری در حال افزایش است. این گونه جهش‌یافته می‌تواند گونه‌ای باشد که بزرگ‌ترین مشکل را برای شیوع بعدی کرونا ایجاد کند.

 

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

کرونای برزیلی در جوانان 3 برابر کشنده‌تر است!

تحقیقات جدید موسسه بهداشت عمومی برزیل Fiocruz نشان داده است که گونه جدید ویروس کرونای برزیلی در جوانان سه برابر کشنده‌تر است. بر اساس این گزارش، شمار موارد افرادی که در دهه ۳۰ سالگی قرار دارند و آزمایش کرونای آن‌ها مثبت شده است از ماه ژانویه ۵۶۵ درصد افزایش‌یافته است. همچنین افزایش ۶۲۶ درصدی در افرادی که در دهه ۴۰ سالگی به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند و افزایش ۵۲۵ درصدی در افرادی که در دهه ۵۰ سالگی قرار دارند، مشاهده‌شده است. این‌گونه ویروس کرونا نه‌تنها افراد جوان را بیشتر آلوده می‌کند، بلکه احتمال مرگ افرادی که به این ویروس مبتلا می‌شوند نیز بیشتر است. در حال حاضر برزیل تا حدی تحت‌فشار قرارگرفته است که گورکنان مجبور به بیرون کشیدن مقبره‌های قدیمی برای ایجاد فضای دفن برای بیش از ۳۰۰ هزار فوت‌شده هستند. دکتر «اریک لیانگ فیگل-دینگ»، متخصص اپیدمیولوژیک از دانشگاه «هاروارد»، در توضیح جزییات گسترش این‌گونه گفت: در حال حاضر در کل کشور برزیل هیچ تختی در بخش ICU خالی نیست و مرگ‌ومیرها به‌طور چشمگیری در حال افزایش است. این گونه جهش‌یافته می‌تواند گونه‌ای باشد که بزرگ‌ترین مشکل را برای شیوع بعدی کرونا ایجاد کند.

 

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما