۳ طلای وزنه‌برداری ۱۰۲ کیلوگرم آسیا برای ایران

رقابت دسته ۱۰۲ کیلوگرم وزنه برداری قهرمانی آسیا در تاشکند ازبکستان به پایان رسید و ایران صاحب عنوان قهرمانی این وزن شد. رسول معتمدی با رکورد ۱۷۳ یک ضرب، ۲۲۷ دوضرب  و مجموع ۴۰۰ کیلوگرم مدال طلای دوضرب و مجموع و برنز یک ضرب را به دست آورد و قهرمان آسیا شد. رضا دهدار دیگر نماینده ایران با رکورد ۱۷۵ یک ضرب، ۲۱۴ دوضرب و مجموع ۳۸۹ کیلوگرم، ضمن کسب طلای یک ضرب، در مجموع چهارم آسیا شد. فارس الباخ وزنه بردار قطر در حرکت آخر دوضرب به رکورد جهان حمله کرد اما در مهار وزنه ۲۳۲ کیلوگرم ناموفق بود. معتمدی در آخرین حرکت دوضرب پشت وزنه ۲۲۷ کیلوگرم قرار گرفت و این وزنه را هم مهار کرد و با خوشحالی زیاد تخته را ترک کرد. او مجموع ۴۰۰ کیلوگرم را به ثبت رساند و صاحب دو مدال طلای دوضرب و مجموع شد.

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

۳ طلای وزنه‌برداری ۱۰۲ کیلوگرم آسیا برای ایران

رقابت دسته ۱۰۲ کیلوگرم وزنه برداری قهرمانی آسیا در تاشکند ازبکستان به پایان رسید و ایران صاحب عنوان قهرمانی این وزن شد. رسول معتمدی با رکورد ۱۷۳ یک ضرب، ۲۲۷ دوضرب  و مجموع ۴۰۰ کیلوگرم مدال طلای دوضرب و مجموع و برنز یک ضرب را به دست آورد و قهرمان آسیا شد. رضا دهدار دیگر نماینده ایران با رکورد ۱۷۵ یک ضرب، ۲۱۴ دوضرب و مجموع ۳۸۹ کیلوگرم، ضمن کسب طلای یک ضرب، در مجموع چهارم آسیا شد. فارس الباخ وزنه بردار قطر در حرکت آخر دوضرب به رکورد جهان حمله کرد اما در مهار وزنه ۲۳۲ کیلوگرم ناموفق بود. معتمدی در آخرین حرکت دوضرب پشت وزنه ۲۲۷ کیلوگرم قرار گرفت و این وزنه را هم مهار کرد و با خوشحالی زیاد تخته را ترک کرد. او مجموع ۴۰۰ کیلوگرم را به ثبت رساند و صاحب دو مدال طلای دوضرب و مجموع شد.

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما