نایب‌رئیس شورای شهر تهران:

واکسیناسیون پولی غیراخلاقی و خلاف قانون اساسی است

نایب‌رئیس شورای شهر تهران گفت: واکسیناسیون پولی غیراخلاقی و خلاف قانون اساسی است. به گزارش ایسنا، سید ابراهیم امینی در دویست و نودمین جلسه علنی شورای شهر تهران که ریاست جلسه دیروز را بر عهده داشت در نطق پیش از دستور خود با اشاره به امکان پولی شدن بخشی از واکسیناسیون کرونا گفت: در روزهای اخیر هم‌زمان با اوج‌گیری مجدد ویروس کرونا و مرگ روزانه صدها تن از هم‌وطنانمان در این بلای بزرگ و جهانی، زمزمه‌هایی مبنی بر مجوز واردات واکسن توسط بخش خصوصی و فروش آن به شهروندانی که از وضعیت مالی مناسب‌تری برخوردار هستند شنیده می‌شود. چنین موضوعی در صورتی که رنگ حقیقت پیدا کند، در کنار ابعاد ناپسند و وجهه کریهی که از کشورمان به عنوان تنها کشوری که واکسن کرونا؛ این نیاز ضروری بشر امروزی را به مردم خودفروخته است، به جهانیان مخابره می‌کند و همچنین مغایر اصول متعدد قانون اساسی کشور هست. وی ادامه داد: چطور می‌توان «رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‌های‏ مادی‏ و معنوی‏ و پی‌ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ درزمینه های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه»‏ در اصل سوم قانون اساسی را به یاد آورد و صحبت از واکسن پولی کرد؟ مگر جز این است که صراحت اصل بیست و نهم قانون اساسی که بیان می‌دارد «برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبت‌های‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏ است‏ همگانی‏» دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایت‌های‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‌یک‏ افراد کشور تأمین‏ کند، حجت را بر همگان تمام کرده و تأمین واکسن بدون تبعیض برای همه اقشار جامعه را به وظیفه حاکمیت تبدیل سازد. امینی تأکید کرد: هنگامی‌که اصل چهل و سوم به صراحت بیان می‌دارد اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابطی نظیر تأمین‏ نیازهای‏ اساسی‏: مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه استوار است، پرواضح است که سخن از پولی کردن جان مردم و واکسن پولی به هر بهانه‌ای ولو تحریم و شرایط نامساعد اقتصادی غلط و غیرقابل‌پذیرش است.سید ابراهیم امینی تأکید کرد: علی‌رغم همه این‌ها با توجه به اجازه واردات واکسن، شورای پنجم شهر تهران در نظر دارد در صورت کارشناسی بودن، با تصویب طرحی دوفوریتی بناتر وظایف قانونی خود در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، با وضع مصوبه‌ای، شهرداری تهران را مکلف به تهیه واکسن کرونا برای شاغلین و فعالین حوزه‌های مأموریتی مدیریت شهری و گروه‌های آسیب‌پذیر نظیر کادر بهشت‌زهرا، کارکنان خدمات شهری در حوزه دفع پسماند، رانندگان وسایط نقلیه عمومی نظیر اتوبوس و تاکسی، کارکنان میدان‌ها میوه و تره‌بار، کارکنان آتش‌نشانی نماید.

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

نایب‌رئیس شورای شهر تهران:

واکسیناسیون پولی غیراخلاقی و خلاف قانون اساسی است

نایب‌رئیس شورای شهر تهران گفت: واکسیناسیون پولی غیراخلاقی و خلاف قانون اساسی است. به گزارش ایسنا، سید ابراهیم امینی در دویست و نودمین جلسه علنی شورای شهر تهران که ریاست جلسه دیروز را بر عهده داشت در نطق پیش از دستور خود با اشاره به امکان پولی شدن بخشی از واکسیناسیون کرونا گفت: در روزهای اخیر هم‌زمان با اوج‌گیری مجدد ویروس کرونا و مرگ روزانه صدها تن از هم‌وطنانمان در این بلای بزرگ و جهانی، زمزمه‌هایی مبنی بر مجوز واردات واکسن توسط بخش خصوصی و فروش آن به شهروندانی که از وضعیت مالی مناسب‌تری برخوردار هستند شنیده می‌شود. چنین موضوعی در صورتی که رنگ حقیقت پیدا کند، در کنار ابعاد ناپسند و وجهه کریهی که از کشورمان به عنوان تنها کشوری که واکسن کرونا؛ این نیاز ضروری بشر امروزی را به مردم خودفروخته است، به جهانیان مخابره می‌کند و همچنین مغایر اصول متعدد قانون اساسی کشور هست. وی ادامه داد: چطور می‌توان «رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‌های‏ مادی‏ و معنوی‏ و پی‌ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ درزمینه های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه»‏ در اصل سوم قانون اساسی را به یاد آورد و صحبت از واکسن پولی کرد؟ مگر جز این است که صراحت اصل بیست و نهم قانون اساسی که بیان می‌دارد «برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبت‌های‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏ است‏ همگانی‏» دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایت‌های‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‌یک‏ افراد کشور تأمین‏ کند، حجت را بر همگان تمام کرده و تأمین واکسن بدون تبعیض برای همه اقشار جامعه را به وظیفه حاکمیت تبدیل سازد. امینی تأکید کرد: هنگامی‌که اصل چهل و سوم به صراحت بیان می‌دارد اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابطی نظیر تأمین‏ نیازهای‏ اساسی‏: مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه استوار است، پرواضح است که سخن از پولی کردن جان مردم و واکسن پولی به هر بهانه‌ای ولو تحریم و شرایط نامساعد اقتصادی غلط و غیرقابل‌پذیرش است.سید ابراهیم امینی تأکید کرد: علی‌رغم همه این‌ها با توجه به اجازه واردات واکسن، شورای پنجم شهر تهران در نظر دارد در صورت کارشناسی بودن، با تصویب طرحی دوفوریتی بناتر وظایف قانونی خود در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، با وضع مصوبه‌ای، شهرداری تهران را مکلف به تهیه واکسن کرونا برای شاغلین و فعالین حوزه‌های مأموریتی مدیریت شهری و گروه‌های آسیب‌پذیر نظیر کادر بهشت‌زهرا، کارکنان خدمات شهری در حوزه دفع پسماند، رانندگان وسایط نقلیه عمومی نظیر اتوبوس و تاکسی، کارکنان میدان‌ها میوه و تره‌بار، کارکنان آتش‌نشانی نماید.

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما