تداوم ناترازی مصرف برق

میزان مصرف برق کشور روز گذشته در حالی از رقم ۵۷ هزار مگاوات عبور کرد که میزان تولید در بهترین شرایط همچنان حدود ۵۲ هزار مگاوات است که این وضعیت، نا ترازی حدود پنج هزار مگاواتی را نشان می‌دهد. به گزارش ایرنا، اگرچه به دلیل کاهش دمای هوا در بیشتر مناطق کشور میزان مصرف برق از حدود ۶۴ هزار مگاوات به ۵۶ تا ۵۷ هزار مگاوات کاهش‌یافته است، اما همچنان نا ترازی تولید و مصرف خودنمایی می‌کند. شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام کرد که روز دوشنبه در ساعت ۱۴ و ۲۰ دقیقه میزان مصرف از ۵۷ هزار مگاوات عبور کرده و به ۵۷ هزار و ۱۶۲ مگاوات رسید. این میزان مصرف نسبت به‌روز مشابه پارسال که ۵۳ هزار و ۱۷ مگاوات برق مصرف‌شده بود از رشد بیش از چهار هزار مگاواتی برخوردار شده است. همچنین مصرف روز دوشنبه نسبت به‌روز قبل‌تر (یکشنبه) که ۵۶ هزار و ۵۶۷ مگاوات بوده از رشد حدود هزار مگاواتی بهره‌مند شد.
بخش صنعت نیز در این ساعت چهار هزار و ۹۳۸ مگاوات برق مصرف کرد که نسبت به‌روزهایی که با محدودیت همراه بود از رشد برخوردار شده است. مصرف برق در شب دوشنبه هم با افزایش همراه بود به طوری که در ساعت ۲۰ و ۲۱ دقیقه به عدد ۵۵ هزار و ۹۷ مگاوات رسید. بخش صنعت در این ساعت مصرف خود را کاهش داده و به رقم ۴ هزار و ۵۴۳ مگاوات رساند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79088/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

تداوم ناترازی مصرف برق

میزان مصرف برق کشور روز گذشته در حالی از رقم ۵۷ هزار مگاوات عبور کرد که میزان تولید در بهترین شرایط همچنان حدود ۵۲ هزار مگاوات است که این وضعیت، نا ترازی حدود پنج هزار مگاواتی را نشان می‌دهد. به گزارش ایرنا، اگرچه به دلیل کاهش دمای هوا در بیشتر مناطق کشور میزان مصرف برق از حدود ۶۴ هزار مگاوات به ۵۶ تا ۵۷ هزار مگاوات کاهش‌یافته است، اما همچنان نا ترازی تولید و مصرف خودنمایی می‌کند. شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام کرد که روز دوشنبه در ساعت ۱۴ و ۲۰ دقیقه میزان مصرف از ۵۷ هزار مگاوات عبور کرده و به ۵۷ هزار و ۱۶۲ مگاوات رسید. این میزان مصرف نسبت به‌روز مشابه پارسال که ۵۳ هزار و ۱۷ مگاوات برق مصرف‌شده بود از رشد بیش از چهار هزار مگاواتی برخوردار شده است. همچنین مصرف روز دوشنبه نسبت به‌روز قبل‌تر (یکشنبه) که ۵۶ هزار و ۵۶۷ مگاوات بوده از رشد حدود هزار مگاواتی بهره‌مند شد.
بخش صنعت نیز در این ساعت چهار هزار و ۹۳۸ مگاوات برق مصرف کرد که نسبت به‌روزهایی که با محدودیت همراه بود از رشد برخوردار شده است. مصرف برق در شب دوشنبه هم با افزایش همراه بود به طوری که در ساعت ۲۰ و ۲۱ دقیقه به عدد ۵۵ هزار و ۹۷ مگاوات رسید. بخش صنعت در این ساعت مصرف خود را کاهش داده و به رقم ۴ هزار و ۵۴۳ مگاوات رساند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79088/

ارسال دیدگاه شما