پیش‌بینی جمعیت کشور در سال ۱۴۱۵

پیش‌بینی جمعیت کشور در سال ۱۴۱۵

جمعیت مردها همچنان بیشتر از زنان باقی خواهد ماند
طبق برآورد مراجع رسمی، جمعیت ایران تا سال ۱۴۱۵ به بیش از ۹۵.۲ میلیون نفر افزایش پیدا می‌کند. به گزارش ایسنا،‌ بعد از سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ دیگر سرشماری جمعیتی در ایران انجام نشده است، اما مرکز آمار ایران در گزارش مفصلی که در رابطه با شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی تهیه کرده، به پیش‌بینی جمعیت کل کشور در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۱۵ پرداخته است. این بررسی با روش ترکیبی پیش‌بینی جمعیت انجام شده که متداول‌ترین روش پیش‌بینی جمعیت بوده و از مجموعه عوامل مؤثر بر تغییر و تحولات جمعیت یعنی باروری، مرگ‌ومیر، مهاجرت و ترکیب سنی و جنسی جمعیت استفاده شده است. این گزارش نشان می‌دهد که جمعیت ایران از حدود ۸۱.۰۷ میلیون نفر در سال ۱۳۹۶، با روندی افزایشی به ۹۵ میلیون و ۲۷۸ هزار نفر در سال ۱۴۱۵ خواهد رسید. ترکیب جمعیتی ایران به نحوی پیش رفته که در سال ۱۳۹۶ تعداد مردان حدود یک میلیون نفر بیش از زنان بوده است؛ به‌طوری‌که از کل جمعیت، ۴۱.۰۴ میلیون مرد و ۴۰.۰۲ میلیون زن بوده‌اند که در سال ۱۴۱۵ تعداد مردان به ۴۷.۹ میلیون نفر و تعداد زنان به ۴۷.۳ میلیون نفر افزایش پیدا خواهد کرد؛ اما در نقاط شهری و روستایی وضعیت افزایش جمعیت به نحوی است که تا سال ۱۴۱۵ تعداد زنان و مردان نسبت به سال ۱۳۹۶ در مواردی با کاهش مواجه خواهد شد. طبق این گزارش، در سال ۱۳۹۶ تعداد مردان و زنان در نقاط شهری ۶۰.۲ میلیون نفر بوده که ۳۰.۵ میلیون مرد و ۲۹.۷ میلیون زن بوده‌اند، اما برآوردهای مرکز آمار از این حکایت دارد که تا ۱۵ سال آینده مجموع زنان و مردان در نقاط شهری به ۷۶.۳ میلیون نفر خواهد رسید که سهم مردان ۳۸.۳ میلیون و زنان ۳۷.۹ میلیون خواهد بود؛ اما در نقاط روستایی و غیر ساکن از تعداد جمعیت کاسته خواهد شد. به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۶، ۲۰.۷ میلیون نفر مرد و زن در نقاط روستایی و غیر ساکن بوده‌اند که در سال ۱۴۱۵ از تعداد آن‌ها حدود دومیلیون‌نفری کاسته و ۱۸.۹ میلیون نفر برآورد شده است.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/80171/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

پیش‌بینی جمعیت کشور در سال ۱۴۱۵

پیش‌بینی جمعیت کشور در سال ۱۴۱۵

جمعیت مردها همچنان بیشتر از زنان باقی خواهد ماند
طبق برآورد مراجع رسمی، جمعیت ایران تا سال ۱۴۱۵ به بیش از ۹۵.۲ میلیون نفر افزایش پیدا می‌کند. به گزارش ایسنا،‌ بعد از سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ دیگر سرشماری جمعیتی در ایران انجام نشده است، اما مرکز آمار ایران در گزارش مفصلی که در رابطه با شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی تهیه کرده، به پیش‌بینی جمعیت کل کشور در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۱۵ پرداخته است. این بررسی با روش ترکیبی پیش‌بینی جمعیت انجام شده که متداول‌ترین روش پیش‌بینی جمعیت بوده و از مجموعه عوامل مؤثر بر تغییر و تحولات جمعیت یعنی باروری، مرگ‌ومیر، مهاجرت و ترکیب سنی و جنسی جمعیت استفاده شده است. این گزارش نشان می‌دهد که جمعیت ایران از حدود ۸۱.۰۷ میلیون نفر در سال ۱۳۹۶، با روندی افزایشی به ۹۵ میلیون و ۲۷۸ هزار نفر در سال ۱۴۱۵ خواهد رسید. ترکیب جمعیتی ایران به نحوی پیش رفته که در سال ۱۳۹۶ تعداد مردان حدود یک میلیون نفر بیش از زنان بوده است؛ به‌طوری‌که از کل جمعیت، ۴۱.۰۴ میلیون مرد و ۴۰.۰۲ میلیون زن بوده‌اند که در سال ۱۴۱۵ تعداد مردان به ۴۷.۹ میلیون نفر و تعداد زنان به ۴۷.۳ میلیون نفر افزایش پیدا خواهد کرد؛ اما در نقاط شهری و روستایی وضعیت افزایش جمعیت به نحوی است که تا سال ۱۴۱۵ تعداد زنان و مردان نسبت به سال ۱۳۹۶ در مواردی با کاهش مواجه خواهد شد. طبق این گزارش، در سال ۱۳۹۶ تعداد مردان و زنان در نقاط شهری ۶۰.۲ میلیون نفر بوده که ۳۰.۵ میلیون مرد و ۲۹.۷ میلیون زن بوده‌اند، اما برآوردهای مرکز آمار از این حکایت دارد که تا ۱۵ سال آینده مجموع زنان و مردان در نقاط شهری به ۷۶.۳ میلیون نفر خواهد رسید که سهم مردان ۳۸.۳ میلیون و زنان ۳۷.۹ میلیون خواهد بود؛ اما در نقاط روستایی و غیر ساکن از تعداد جمعیت کاسته خواهد شد. به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۶، ۲۰.۷ میلیون نفر مرد و زن در نقاط روستایی و غیر ساکن بوده‌اند که در سال ۱۴۱۵ از تعداد آن‌ها حدود دومیلیون‌نفری کاسته و ۱۸.۹ میلیون نفر برآورد شده است.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/80171/

ارسال دیدگاه شما