امروز با تاریخ

امروز با تاریخ

آغاز دوران صدارت امیر کبیر
میرزا محمدتقی‌خان فراهانی (۱۱۸۵ خورشیدی، اراک - ۲۰ دی ۱۲۳۰، کاشان) مشهور به امیرکبیر، نخستین صدراعظم ایران در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار طی ۲۸ مهر ۱۲۲۷ خورشیدی تا ۲۲ آبان ۱۲۳۰ خورشیدی بود. اصلاحات امیرکبیر اندکی پس از رسیدن وی به صدارت آغاز گشت و تا پایان صدارت کوتاه او دنبال شد. مدت صدارت امیرکبیر ۳۹ ماه بود. او بنیان‌گذار دارالفنون بود که برای آموزش دانش و فناوری‌های نو به فرمان او در تهران پایه‌گذاری شد. هم‌چنین، انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه از جمله کارهای وی به‌شمار می‌آید.دوران صدارت وی در چنین روزی آغاز شد.

تبعید رضاخان به جزیره موریس
رضاخان كه پس از اشغال نظامی ایران به وسیله متفقین مجبور به استعفای اجباری شده بود، پنجم مهر با یك كشتی از بندرعباس به طرف مقصدی نامعلوم حركت كرد و سرانجام این كشتی در جزیره موریس لنگر انداخت و او مجبور شد در آنجا بماند.به نظر می‌رسد تبعید رضاشاه به جزیره دورافتاده موریس جدا از تلاش انگلستان برای خروج رضاشاه از صحنه قدرت در ایران دلیل دیگری هم داشت و آن چیزی نبود جز جلوگیری از دسترسی رضاشاه به رسانه‌های جمعی و افشای کم و کیف روابط پنهانی که میان انگلستان و رضاشاه در طول سالهای طولانی سلطنتش برقرار بود.

حمله آمریکا به سکوهای نفتی ایران
19اكتبر 1987 ميلادي (27 مهرماه 1366هجري خورشيدي) نيروي دريايي آمريكا سه سكوي نفتي ايران در خليج فارس را به گلوله بست كه دو سكوي آن آسيب شديد دید.يك روز پيش از اين حمله، رونالد ريگن رئيس جمهوري وقت آمريکا سران مقننّه اين كشور را به دفتر خود فراخوانده و به آنان گفته بود كه جمهوري اسلامي در خليج فارس براي منافع امريكا و كشتي هايي كه با پرچم آمريكا رفت وآمد مي كنند يك تهديد دائمي است و او تصميم گرفته است كه آمريكا هراقدامي را برضد آن دولت كه بتواند، انجام دهد.

شکست ناپلئون در روسیه
19اكتبر روزي است كه در سال 1812 ناپلئون با نيروهاي گرسنه و سرمازده خود عزم بازگشت بدون نتيجه از خاك روسيه را كرد. وي پيش از حمله به روسيه، اندرز آگاهان را نشنيده گرفته بود و وسعت زياد و سرماي روسيه را در نظر نگرفته بود. ماجراي شكست او و از دست دادن بهترين سربازانش به تفصيل در كتابهاي تاريخ آمده است، ولي هيتلر اين درسها را نخوانده و يا سرسري از رويشان گذشته بود كه فايده تاريخ و آگاه بودن از تجربه هاي گذشته و گذشتگان براي تكرار نكردن اشتباهات است.

خاطرات هاشمی
یکشنبه27 مهر1376،دو نفر از محافظان که درباره منزلشان، با شرکت مترو و بانک مشکل پیداکرده‌اند، آمدند و برای حل مشکل استمداد نمودند. آقای علی‌محمد بشارتی، وزیر سابق کشور آمد. از سفر عُمره برگشته است. گفت، برای همه بزرگان و علمای اسلام- از صدر اسلام تاکنون- طواف کرده است‌که انجام آن مشکل به نظر می‌رسد. از سیاست حذفی وزارت کشور و به طور کلی دولت جدید انتقادکرد و از احتمال بحران سیاسی و اقتصادی اظهار نگرانی نمود و خواست که با من کارکند. گفت، فعلاً مشغول تنظیم خاطرات و یادداشت‌های تحقیقی تاریخی است. به نظرم نیامدکه ازکسالت خودش‌که می‌گویندگرفتار شده، مطلع باشد؛ من هم چیزی نپرسیدم. شب میهمان رهبری بودم. درباره سفرشان به کرج و کوه‌نوردی من و ایشان و سفرم به قم و مراجعات فراوان به من در مورد دولت و خبرگان و آینده صحبت شد. پیشنهادکردم که تبلیغات ثروت‌های بادآورده قطع شودکه به طور اصولی پذیرفتند، ولی قرار شد شیوه‌کار را بررسی‌کنند. گفتند، برخلاف دیگران، نگرانی از اوضاع ندارند و از دولت حمایت می‌کنند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/80202/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

امروز با تاریخ

امروز با تاریخ

آغاز دوران صدارت امیر کبیر
میرزا محمدتقی‌خان فراهانی (۱۱۸۵ خورشیدی، اراک - ۲۰ دی ۱۲۳۰، کاشان) مشهور به امیرکبیر، نخستین صدراعظم ایران در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار طی ۲۸ مهر ۱۲۲۷ خورشیدی تا ۲۲ آبان ۱۲۳۰ خورشیدی بود. اصلاحات امیرکبیر اندکی پس از رسیدن وی به صدارت آغاز گشت و تا پایان صدارت کوتاه او دنبال شد. مدت صدارت امیرکبیر ۳۹ ماه بود. او بنیان‌گذار دارالفنون بود که برای آموزش دانش و فناوری‌های نو به فرمان او در تهران پایه‌گذاری شد. هم‌چنین، انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه از جمله کارهای وی به‌شمار می‌آید.دوران صدارت وی در چنین روزی آغاز شد.

تبعید رضاخان به جزیره موریس
رضاخان كه پس از اشغال نظامی ایران به وسیله متفقین مجبور به استعفای اجباری شده بود، پنجم مهر با یك كشتی از بندرعباس به طرف مقصدی نامعلوم حركت كرد و سرانجام این كشتی در جزیره موریس لنگر انداخت و او مجبور شد در آنجا بماند.به نظر می‌رسد تبعید رضاشاه به جزیره دورافتاده موریس جدا از تلاش انگلستان برای خروج رضاشاه از صحنه قدرت در ایران دلیل دیگری هم داشت و آن چیزی نبود جز جلوگیری از دسترسی رضاشاه به رسانه‌های جمعی و افشای کم و کیف روابط پنهانی که میان انگلستان و رضاشاه در طول سالهای طولانی سلطنتش برقرار بود.

حمله آمریکا به سکوهای نفتی ایران
19اكتبر 1987 ميلادي (27 مهرماه 1366هجري خورشيدي) نيروي دريايي آمريكا سه سكوي نفتي ايران در خليج فارس را به گلوله بست كه دو سكوي آن آسيب شديد دید.يك روز پيش از اين حمله، رونالد ريگن رئيس جمهوري وقت آمريکا سران مقننّه اين كشور را به دفتر خود فراخوانده و به آنان گفته بود كه جمهوري اسلامي در خليج فارس براي منافع امريكا و كشتي هايي كه با پرچم آمريكا رفت وآمد مي كنند يك تهديد دائمي است و او تصميم گرفته است كه آمريكا هراقدامي را برضد آن دولت كه بتواند، انجام دهد.

شکست ناپلئون در روسیه
19اكتبر روزي است كه در سال 1812 ناپلئون با نيروهاي گرسنه و سرمازده خود عزم بازگشت بدون نتيجه از خاك روسيه را كرد. وي پيش از حمله به روسيه، اندرز آگاهان را نشنيده گرفته بود و وسعت زياد و سرماي روسيه را در نظر نگرفته بود. ماجراي شكست او و از دست دادن بهترين سربازانش به تفصيل در كتابهاي تاريخ آمده است، ولي هيتلر اين درسها را نخوانده و يا سرسري از رويشان گذشته بود كه فايده تاريخ و آگاه بودن از تجربه هاي گذشته و گذشتگان براي تكرار نكردن اشتباهات است.

خاطرات هاشمی
یکشنبه27 مهر1376،دو نفر از محافظان که درباره منزلشان، با شرکت مترو و بانک مشکل پیداکرده‌اند، آمدند و برای حل مشکل استمداد نمودند. آقای علی‌محمد بشارتی، وزیر سابق کشور آمد. از سفر عُمره برگشته است. گفت، برای همه بزرگان و علمای اسلام- از صدر اسلام تاکنون- طواف کرده است‌که انجام آن مشکل به نظر می‌رسد. از سیاست حذفی وزارت کشور و به طور کلی دولت جدید انتقادکرد و از احتمال بحران سیاسی و اقتصادی اظهار نگرانی نمود و خواست که با من کارکند. گفت، فعلاً مشغول تنظیم خاطرات و یادداشت‌های تحقیقی تاریخی است. به نظرم نیامدکه ازکسالت خودش‌که می‌گویندگرفتار شده، مطلع باشد؛ من هم چیزی نپرسیدم. شب میهمان رهبری بودم. درباره سفرشان به کرج و کوه‌نوردی من و ایشان و سفرم به قم و مراجعات فراوان به من در مورد دولت و خبرگان و آینده صحبت شد. پیشنهادکردم که تبلیغات ثروت‌های بادآورده قطع شودکه به طور اصولی پذیرفتند، ولی قرار شد شیوه‌کار را بررسی‌کنند. گفتند، برخلاف دیگران، نگرانی از اوضاع ندارند و از دولت حمایت می‌کنند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/80202/

ارسال دیدگاه شما