جابجایی رکورد ایران توسط غواص کرمانشاهی

جابجایی رکورد ایران توسط غواص کرمانشاهی

«رضا زندی» غواص کرمانشاهی در مسابقات قهرمانی کشور رکورد غواصی بدون استفاده از اکسیژن و فین (کفش مخصوص غواصی) را جابجا کرد. رکورد قبلی این ماده از غواصی در ایران ٣٤.٨ متر بود که زندی توانست آن را تا ۳۷ متر ارتقا دهد. این غواص کرمانشاهی همچنین در ماده غواصی آزاد و با استفاده از فین نیز توانست به‌عنوان دومین غواص ایرانی بدون استفاده از اکسیژن به عمق ۵۰ متر برسد. به گزارش ایرنا، تاکنون تنها «رضا زندی» و «امین جدیدی» از ایران توانسته‌اند بدون استفاده از اکسیژن به عمق ۵۰ متر برسند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81566/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

جابجایی رکورد ایران توسط غواص کرمانشاهی

جابجایی رکورد ایران توسط غواص کرمانشاهی

«رضا زندی» غواص کرمانشاهی در مسابقات قهرمانی کشور رکورد غواصی بدون استفاده از اکسیژن و فین (کفش مخصوص غواصی) را جابجا کرد. رکورد قبلی این ماده از غواصی در ایران ٣٤.٨ متر بود که زندی توانست آن را تا ۳۷ متر ارتقا دهد. این غواص کرمانشاهی همچنین در ماده غواصی آزاد و با استفاده از فین نیز توانست به‌عنوان دومین غواص ایرانی بدون استفاده از اکسیژن به عمق ۵۰ متر برسد. به گزارش ایرنا، تاکنون تنها «رضا زندی» و «امین جدیدی» از ایران توانسته‌اند بدون استفاده از اکسیژن به عمق ۵۰ متر برسند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81566/

ارسال دیدگاه شما