سکوت جلیلی برای احیای برجام بر سر منافع است

سکوت جلیلی برای احیای برجام بر سر منافع است

فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: سکوت این روزهای آقای جلیلی و پایداری منطقی نیست چون با حرص و جوش هایی که آنها در زمان دولت قبل درباره برجام می خوردند همخوانی ندارد. آنچه این وضعیت را توجیه می کند منافع است. آن زمان آنها منافعی در برجام نداشتند و حالا منافع دارند.
علی صوفی در گفتگو با نامه نیوز درباره علت سکوت سعید جلیلی و جبهه پایداری راجع به مذاکرات احیای برجام گفت: آقای ظریف در ویدئویی می گوید «کسانی که با برجام مخالفت می کنند، نه اینکه ندانند قضیه چیست ولی می پوشانند». کاملا مشخص است که او این جمله را از روی درد بیان کرد چون از نزدیک درگیر با اتهاماتی بود که مخالفان برجام به او می زدند.
وی ادامه داد: در واقع مخالفان برجام فکر می کردند رسیدن به تفاهم دستاورد بزرگی است که جریان مقابل به دست می آورد و در مقابل اعتبار سیاسی‌شان لطمه می خورد بنابراین می خواستند حقایق را بپوشانند تا تفاهم به انجام نشود. امروز این گروه ساکت هستند چون مذاکرات وین اگر به نتیجه برسد، آنها پس از لغو تحریم ها می توانند تمام دستاوردهای برجام را مال خود کنند و از مزایای آن بهره ببرند. متأسفانه این جریان منافع ملی را نادیده می گیرد و در رسیدن به اهداف سیاسی‌اش حد یقف برای خود قائل نیست.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84772/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

سکوت جلیلی برای احیای برجام بر سر منافع است

سکوت جلیلی برای احیای برجام بر سر منافع است

فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: سکوت این روزهای آقای جلیلی و پایداری منطقی نیست چون با حرص و جوش هایی که آنها در زمان دولت قبل درباره برجام می خوردند همخوانی ندارد. آنچه این وضعیت را توجیه می کند منافع است. آن زمان آنها منافعی در برجام نداشتند و حالا منافع دارند.
علی صوفی در گفتگو با نامه نیوز درباره علت سکوت سعید جلیلی و جبهه پایداری راجع به مذاکرات احیای برجام گفت: آقای ظریف در ویدئویی می گوید «کسانی که با برجام مخالفت می کنند، نه اینکه ندانند قضیه چیست ولی می پوشانند». کاملا مشخص است که او این جمله را از روی درد بیان کرد چون از نزدیک درگیر با اتهاماتی بود که مخالفان برجام به او می زدند.
وی ادامه داد: در واقع مخالفان برجام فکر می کردند رسیدن به تفاهم دستاورد بزرگی است که جریان مقابل به دست می آورد و در مقابل اعتبار سیاسی‌شان لطمه می خورد بنابراین می خواستند حقایق را بپوشانند تا تفاهم به انجام نشود. امروز این گروه ساکت هستند چون مذاکرات وین اگر به نتیجه برسد، آنها پس از لغو تحریم ها می توانند تمام دستاوردهای برجام را مال خود کنند و از مزایای آن بهره ببرند. متأسفانه این جریان منافع ملی را نادیده می گیرد و در رسیدن به اهداف سیاسی‌اش حد یقف برای خود قائل نیست.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84772/

ارسال دیدگاه شما