جزییات هزینه‌ خانوار شهری و روستایی

جزییات هزینه‌ خانوار شهری و روستایی

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار که چندین بار منتشر شده نشان می‌دهد که هزینه های خانورهای شهری و روستایی از سال 1397 که آمریکا ایران را تحریم نفتی کرد نسبت قبل از آن افزایش یافته است. وقتی هزینه های خانوارها افزایش پیدا می کند و در مقابل درآمدشان کمتر می شود در عمل قدرت خرید مردم کمتر و سفره هایشان کوچکتر می شوند.متاسفانه احیای برجام همچنان در بن‌بست است و چشم انداز مثبت نیز برای آن متصور نمی شود.از یک سو تحریم ها باعث شده دارایی های ایران در خارج بلوکه شود و از سوی دیگر ایران امکان فروش نفت و انتقال پول آن را به دلیل نپیوستن به اف ای تی اف ندارد. انتظار می رود که سفر رئیس جمهور به نیویورک و رایزنی هایی که در آنجا صورت می گیرد باعث شود تا گره برجام باز شود و به طبع آن گره مشکلات مردم نیز گشوده شود.

نسبت هزینه خالص گروه‌های هزینه‌ای غیرخوراکی به‌کل هزینه‌های خانوارهای شهری کشور کاهش داشته است. بر اساس گزارش مرکز آمار، نسبت هزینه خالص گروه‌های هزینه‌ای غیرخوراکی به‌کل هزینه‌های خانوارهای شهری کشور در دو بخش حمل‌ونقل و ارتباطات و بخش تفریحات، سرگرمی‌ها و خدمات فرهنگی از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۰ کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. این نسبت در بخش حمل‌ونقل و ارتباطات در بازه زمانی ذکرشده، کاهش ۲.۹ واحد درصدی و در بخش تفریحات، سرگرمی‌ها و خدمات فرهنگی کاهش ۱.۳ واحد درصدی را نشان می‌دهد. از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۰، این نسبت در دو گروه‌ هزینه‌ای غیرخوراکی ازجمله مسکن و لوازم، اثاث و خدمات خانوار افزایشی بوده است. این نسبت در بخش مسکن از ۳۳ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۶ درصد در سال ۱۴۰۰ و در همین بازه زمانی در بخش لوازم، اثاث و خدمات خانوار از ۴ درصد به ۴.۳ درصد رسیده است.

هزینه خانوار روستایی
همچنین نسبت هزینه خالص گروه‌های هزینه‌ای غیرخوراکی به‌کل هزینه‌های خانوارهای روستایی کشور توسط مرکز آمار اعلام شد. به گزارش اقتصاد آنلاین، بر اساس گزارش مرکز آمار، نسبت هزینه خالص گروه‌های هزینه‌ای غیرخوراکی به‌کل هزینه‌های خانوارهای روستایی کشور در سه بخش پوشاک، کفش، مسکن و لوازم، اثاث و خدمات خانوار از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ افزایشی بوده است.
این نسبت در هر یک از بخش‌های پوشاک و کفش و لوازم، اثاث و خدمات خانوار در بازه زمانی ذکرشده ۰.۵ واحد درصد افزایش‌یافته است. از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۰، نسبت هزینه خالص گروه‌های هزینه‌ای غیرخوراکی به‌کل هزینه‌های خانوارهای روستایی کشور در سه بخش بهداشت و درمان، حمل‌ونقل و ارتباطات و تفریحات و سرگرمی‌ها و خدمات فرهنگی کاهشی بوده است.
در این بین و در بازه زمانی ذکرشده، بخش حمل‌ونقل و ارتباطات با کاهش ۱ واحد درصدی بیش‌ترین کاهش را در مقایسه با سایر بخش‌ها تجربه کرده است و این نسبت از ۱۲.۶ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۱.۶ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/92337/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

جزییات هزینه‌ خانوار شهری و روستایی

جزییات هزینه‌ خانوار شهری و روستایی

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار که چندین بار منتشر شده نشان می‌دهد که هزینه های خانورهای شهری و روستایی از سال 1397 که آمریکا ایران را تحریم نفتی کرد نسبت قبل از آن افزایش یافته است. وقتی هزینه های خانوارها افزایش پیدا می کند و در مقابل درآمدشان کمتر می شود در عمل قدرت خرید مردم کمتر و سفره هایشان کوچکتر می شوند.متاسفانه احیای برجام همچنان در بن‌بست است و چشم انداز مثبت نیز برای آن متصور نمی شود.از یک سو تحریم ها باعث شده دارایی های ایران در خارج بلوکه شود و از سوی دیگر ایران امکان فروش نفت و انتقال پول آن را به دلیل نپیوستن به اف ای تی اف ندارد. انتظار می رود که سفر رئیس جمهور به نیویورک و رایزنی هایی که در آنجا صورت می گیرد باعث شود تا گره برجام باز شود و به طبع آن گره مشکلات مردم نیز گشوده شود.

نسبت هزینه خالص گروه‌های هزینه‌ای غیرخوراکی به‌کل هزینه‌های خانوارهای شهری کشور کاهش داشته است. بر اساس گزارش مرکز آمار، نسبت هزینه خالص گروه‌های هزینه‌ای غیرخوراکی به‌کل هزینه‌های خانوارهای شهری کشور در دو بخش حمل‌ونقل و ارتباطات و بخش تفریحات، سرگرمی‌ها و خدمات فرهنگی از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۰ کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. این نسبت در بخش حمل‌ونقل و ارتباطات در بازه زمانی ذکرشده، کاهش ۲.۹ واحد درصدی و در بخش تفریحات، سرگرمی‌ها و خدمات فرهنگی کاهش ۱.۳ واحد درصدی را نشان می‌دهد. از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۰، این نسبت در دو گروه‌ هزینه‌ای غیرخوراکی ازجمله مسکن و لوازم، اثاث و خدمات خانوار افزایشی بوده است. این نسبت در بخش مسکن از ۳۳ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۶ درصد در سال ۱۴۰۰ و در همین بازه زمانی در بخش لوازم، اثاث و خدمات خانوار از ۴ درصد به ۴.۳ درصد رسیده است.

هزینه خانوار روستایی
همچنین نسبت هزینه خالص گروه‌های هزینه‌ای غیرخوراکی به‌کل هزینه‌های خانوارهای روستایی کشور توسط مرکز آمار اعلام شد. به گزارش اقتصاد آنلاین، بر اساس گزارش مرکز آمار، نسبت هزینه خالص گروه‌های هزینه‌ای غیرخوراکی به‌کل هزینه‌های خانوارهای روستایی کشور در سه بخش پوشاک، کفش، مسکن و لوازم، اثاث و خدمات خانوار از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ افزایشی بوده است.
این نسبت در هر یک از بخش‌های پوشاک و کفش و لوازم، اثاث و خدمات خانوار در بازه زمانی ذکرشده ۰.۵ واحد درصد افزایش‌یافته است. از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۰، نسبت هزینه خالص گروه‌های هزینه‌ای غیرخوراکی به‌کل هزینه‌های خانوارهای روستایی کشور در سه بخش بهداشت و درمان، حمل‌ونقل و ارتباطات و تفریحات و سرگرمی‌ها و خدمات فرهنگی کاهشی بوده است.
در این بین و در بازه زمانی ذکرشده، بخش حمل‌ونقل و ارتباطات با کاهش ۱ واحد درصدی بیش‌ترین کاهش را در مقایسه با سایر بخش‌ها تجربه کرده است و این نسبت از ۱۲.۶ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۱.۶ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/92337/

ارسال دیدگاه شما