پیامد پشت کردن اروپا برای مردم ایران

پیامد پشت کردن اروپا برای مردم ایران

نرسی قربان، کارشناس انرژی

خبر تحریم اتحادیه اروپا علیه ایران منتشر شده ولی هنوز جزئیات دقیق آن در دسترس نیست. تا اینجا گفته شده اشخاص و مجموعه هایی در درون سپاه مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفته اند. اگر این تحریم به همین جا ختم شود چندان نگران کننده نیست چون تحریمی در این سطح نمی تواند عواقب اقتصادی سنگینی برای کشور داشته باشد.

اما در مورد اروپا صحبت می کنیم که در طول تاریخ از منظر اقتصادی همواره در حال داد و ستد با کشورمان بود. از این رو فاصله گرفتن و تیره شدن روابط بین ایران و اروپا و هر نوع تحریمی که از جانب این اتحادیه علیه ایران وضع شود می تواند تاثیر خود را بر زندگی مردم داشته باشد.

اگر اروپا تصمیم بگیرد که ایران را در تحریم کامل اقتصادی قرار دهد، آثار و عواقب آن سنگین خواهد بود که به راحتی نمی توان از آن گذشت.

زیرا هر نوع تحریمی بر اقتصاد ایران اثر دارد. هر تحریمی از طرف هر کشوری را باید نوعی ترمز اقتصادی برای سیستم بدانیم. مهم نیست تحریم از طرف چه کشور یا مجموعه ای است. حتی تحریم یک کشور کوچک و نادیده گرفته شده مثل سومالی هم اثر خود را نشان می دهد. ولی هر چه تحریم گسترده تر باشد و موارد بیشتری را شامل شود و کشور های بیشتری پشت این تحریم باشند وضعیت سختتر خواهد بود.

این بار در مورد اتحادیه اروپا صحبت می کنیم که مجموعه ای از کشور ها، دولت ها و قدرت های مهم جهان را در خود دارد. هر چه کشور تحریم کننده قدرتمند تر باشد اثر تحریم اش بیشتر است. یقینا تاثیر پشت کردن اروپا به ایران سنگین خواهد بود.

آنچه در آینده رخ می دهد بر هیچ کسی روشن نیست و نمی توان جز به جز درباره این تحریم و عواقب اش صحبت کرد. هنوز معلوم نیست اروپا چه می خواهد؟ چه نوع شرکت هایی را تحریم خواهد کرد؟ نحوه این تحریم چیست؟ و سختگیری این تصمیم اتحادیه اروپا، تا چه حدی خواهد بود.

تا اینجا تنها انتشار خبر تحریم اروپا بر بازار تاثیرداشته ولی آنچه موجب نگرانی نگارنده است، تردید از نوع تصمیم اتحادیه اروپا در مورد فعال کردن مکانیزم ماشه است. اگر اسنپ بک توسط اروپاییان فعال شود تمامی تحریم های سازمان ملل علیه کشورمان که در قالب قطعنامه 2231 شورای امنیت لغو شده بود به جریان می افتد 27 کشور اروپایی عضو سازمان ملل هستند و بازگشت تحریم ها به معنای قطع کلیه ارتباطات اقتصادی با اتحادیه اروپا است.

اگر پای تحریم سازمان ملل در میان باشد کمتر کشوری در دنیا قادر به پذیرش و همکاری با ایران خواهد بود. همراهی اروپا با تحریم های سازمان ملل وضعیت اقتصادی را برای کشورمان سختتر و آینده را مبهم خواهد کرد. ایران نباید اروپا را از دست بدهد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/94110/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

پیامد پشت کردن اروپا برای مردم ایران

پیامد پشت کردن اروپا برای مردم ایران

نرسی قربان، کارشناس انرژی

خبر تحریم اتحادیه اروپا علیه ایران منتشر شده ولی هنوز جزئیات دقیق آن در دسترس نیست. تا اینجا گفته شده اشخاص و مجموعه هایی در درون سپاه مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفته اند. اگر این تحریم به همین جا ختم شود چندان نگران کننده نیست چون تحریمی در این سطح نمی تواند عواقب اقتصادی سنگینی برای کشور داشته باشد.

اما در مورد اروپا صحبت می کنیم که در طول تاریخ از منظر اقتصادی همواره در حال داد و ستد با کشورمان بود. از این رو فاصله گرفتن و تیره شدن روابط بین ایران و اروپا و هر نوع تحریمی که از جانب این اتحادیه علیه ایران وضع شود می تواند تاثیر خود را بر زندگی مردم داشته باشد.

اگر اروپا تصمیم بگیرد که ایران را در تحریم کامل اقتصادی قرار دهد، آثار و عواقب آن سنگین خواهد بود که به راحتی نمی توان از آن گذشت.

زیرا هر نوع تحریمی بر اقتصاد ایران اثر دارد. هر تحریمی از طرف هر کشوری را باید نوعی ترمز اقتصادی برای سیستم بدانیم. مهم نیست تحریم از طرف چه کشور یا مجموعه ای است. حتی تحریم یک کشور کوچک و نادیده گرفته شده مثل سومالی هم اثر خود را نشان می دهد. ولی هر چه تحریم گسترده تر باشد و موارد بیشتری را شامل شود و کشور های بیشتری پشت این تحریم باشند وضعیت سختتر خواهد بود.

این بار در مورد اتحادیه اروپا صحبت می کنیم که مجموعه ای از کشور ها، دولت ها و قدرت های مهم جهان را در خود دارد. هر چه کشور تحریم کننده قدرتمند تر باشد اثر تحریم اش بیشتر است. یقینا تاثیر پشت کردن اروپا به ایران سنگین خواهد بود.

آنچه در آینده رخ می دهد بر هیچ کسی روشن نیست و نمی توان جز به جز درباره این تحریم و عواقب اش صحبت کرد. هنوز معلوم نیست اروپا چه می خواهد؟ چه نوع شرکت هایی را تحریم خواهد کرد؟ نحوه این تحریم چیست؟ و سختگیری این تصمیم اتحادیه اروپا، تا چه حدی خواهد بود.

تا اینجا تنها انتشار خبر تحریم اروپا بر بازار تاثیرداشته ولی آنچه موجب نگرانی نگارنده است، تردید از نوع تصمیم اتحادیه اروپا در مورد فعال کردن مکانیزم ماشه است. اگر اسنپ بک توسط اروپاییان فعال شود تمامی تحریم های سازمان ملل علیه کشورمان که در قالب قطعنامه 2231 شورای امنیت لغو شده بود به جریان می افتد 27 کشور اروپایی عضو سازمان ملل هستند و بازگشت تحریم ها به معنای قطع کلیه ارتباطات اقتصادی با اتحادیه اروپا است.

اگر پای تحریم سازمان ملل در میان باشد کمتر کشوری در دنیا قادر به پذیرش و همکاری با ایران خواهد بود. همراهی اروپا با تحریم های سازمان ملل وضعیت اقتصادی را برای کشورمان سختتر و آینده را مبهم خواهد کرد. ایران نباید اروپا را از دست بدهد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/94110/

ارسال دیدگاه شما