ستاره صبح:عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان پس از برکناری از قدرت فعالیت های سیاسی خود را ادامه می دهد.او با دعوت از هوادارانش خیابان را اشغال کرده و نسبت به سیاست های دولت و ارتش اعتراض دارد.پس از اعتراض های گسترده توسط حامیان او عمران خان بازداشت شد. این بازداشت توسط دادگاه عالی پاکستان غیر قانونی اعلام شد و دادگاه به دولت دستور داده شد عمران خان را آزاد کند.در ارتباط با این موضوع ستاره صبح گفتگویی با "حسین گل جماس" خبرنگار پاکستانی انجام داده که در ادامه می خوانید: