پرداخت طلب نفتی ایران با ارز کدام کشور؟

پرداخت طلب نفتی ایران با ارز کدام کشور؟

مدیر پیشین امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران گفت: محموله‌هایی که صادر می‌شود به ارز معتبر و مورد نیاز پرداخت می‌شود و ارز افریقایی تابحال مرسوم نبوده، ممکن است ارز کشور مقصد هرچند غیررایج استفاه شود اما ارز غیررایج که ارتباطی به دو کشور مبدا و مقصد ندارد تاکنون استفاده نشده است. محسن قمصری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره انتشار اخباری مبنی بر پرداخت پول صادراتی نفت ایران با واحدهای پولی سه کشور افریقایی اظهار داشت: این موضوع تاکنون مسبوق به سابقه نبوده است که کشوری بخواهد از ارز غیررایج و یا غیر از واحد پولی دو کشور مبدا و مقصد استفاده کند.  وی افزود: اکنون محموله‌هایی که صادر می‌شود به ارز معتبر و مورد نیاز پرداخت می‌شود و ارز افریقایی تابحال مرسوم نبوده است، ممکن است ارز کشور مقصد هرچند غیررایج استفاه شود اما ارز غیررایجی که ارتباطی به دو کشور مبدا و مقصد ندارد تاکنون استفاده نشده است. حتی ممکن است از پول امارات در مبادات نفتی با چین استفاده شود اما ارز افریقایی تاکنون سابقه نداشته است.  بهترین مسیر دریافت مطالبات نفتی؛ ارزی است که بتوانیم از دنیای آزاد خرید کنیم اما از آنجایی که متاسفانه و یا خوشبختانه بخش عمده‌ای از واردات ما از چین است ارز چین هم معتبر است، حداقل هزینه‌های تبدیل ارز را برای ما کاهش می‌دهد.  یک منبع آگاه در وزارت نفت نیز با رد این ادعا به ایلنا گفت: به نظر می‌رسد در شرایط جنگ تمام‌عیار اقتصادی و وضع تحریم‌های پیشرفته و هوشمند، طرح چنین مطالبی با هدف ایجاد جنگ روانی و اعتمادزایی از منابع رسمی با هدف دسترسی به اطلاعات فروش نفت ایران انجام می‌شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99551/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

پرداخت طلب نفتی ایران با ارز کدام کشور؟

پرداخت طلب نفتی ایران با ارز کدام کشور؟

مدیر پیشین امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران گفت: محموله‌هایی که صادر می‌شود به ارز معتبر و مورد نیاز پرداخت می‌شود و ارز افریقایی تابحال مرسوم نبوده، ممکن است ارز کشور مقصد هرچند غیررایج استفاه شود اما ارز غیررایج که ارتباطی به دو کشور مبدا و مقصد ندارد تاکنون استفاده نشده است. محسن قمصری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره انتشار اخباری مبنی بر پرداخت پول صادراتی نفت ایران با واحدهای پولی سه کشور افریقایی اظهار داشت: این موضوع تاکنون مسبوق به سابقه نبوده است که کشوری بخواهد از ارز غیررایج و یا غیر از واحد پولی دو کشور مبدا و مقصد استفاده کند.  وی افزود: اکنون محموله‌هایی که صادر می‌شود به ارز معتبر و مورد نیاز پرداخت می‌شود و ارز افریقایی تابحال مرسوم نبوده است، ممکن است ارز کشور مقصد هرچند غیررایج استفاه شود اما ارز غیررایجی که ارتباطی به دو کشور مبدا و مقصد ندارد تاکنون استفاده نشده است. حتی ممکن است از پول امارات در مبادات نفتی با چین استفاده شود اما ارز افریقایی تاکنون سابقه نداشته است.  بهترین مسیر دریافت مطالبات نفتی؛ ارزی است که بتوانیم از دنیای آزاد خرید کنیم اما از آنجایی که متاسفانه و یا خوشبختانه بخش عمده‌ای از واردات ما از چین است ارز چین هم معتبر است، حداقل هزینه‌های تبدیل ارز را برای ما کاهش می‌دهد.  یک منبع آگاه در وزارت نفت نیز با رد این ادعا به ایلنا گفت: به نظر می‌رسد در شرایط جنگ تمام‌عیار اقتصادی و وضع تحریم‌های پیشرفته و هوشمند، طرح چنین مطالبی با هدف ایجاد جنگ روانی و اعتمادزایی از منابع رسمی با هدف دسترسی به اطلاعات فروش نفت ایران انجام می‌شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99551/

ارسال دیدگاه شما