ستاره صبح - پارسا سپهری: شش برنامه توسعه که تاکنون تصویب‌شده، به درستی اجرانشده و اهدافش نیز محقق نشده است. اهداف برنامه ششم توسعه دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد و تورم تک رقمی بوده است که تاکنون محقق نشده است. برنامه هفتم توسعه از نگاه برخی منتقدان تقریباً همان برنامه ششم توسعه با ایرادات است. در این ارتباط معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: «مهم‌ترین مشکل بودجه، عدم پیش‌بینی تعهدات سالیانه در این سند و عدم توجه به آثار و پیامد‌های بودجه‌های پیش‌بینی‌نشده است و دستوراتی که در بودجه آمده در سال‌های آتی مشکل ساز خواهد بود. بزرگ‌ترین کار برای کشور این است که تعهداتی که بودجه‌ برای آن تدارک دیده نشده است، در بودجه وجود نداشته باشد.» در ادامه گزیده نظرات وی را به نقل از آفتاب‌نیوز می‌خوانید: