امروز با تاریخ

امروز با تاریخ

پاسخ مثبت ایران به دبیرکل سازمان ملل
6 خرداد 1367- ایران به پیشنهاد خاویر پرز دكوئیار دبیركل سازمان ملل متحد برای ازسرگیری گفت و گوها برای اجرای قطعنامه 598 پاسخ مثبت داد.

مخالفت آمریکا با فروش هواپیما به حکومت پهلوی
6 خرداد 1354- خبرگزاری رویترز از مخالفت پروكس می یر سناتور دمكرات، با پیشنهاد دولت جیمی كارتر از فروش 70 فروند هواپیمای اف 14 و 140 فروند اف 16 به ایران خبر داد. این خبرگزاری علت مخالفت او را بی ثباتی حكومت پهلوی و امكان استفاده این سلاح ها در آینده علیه خود آمریكا عنوان كرد.

اعتراض امام خمینی به جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی
6 خرداد 1350- امام خمینی در یك سخنرانی با اعتراض به برگزاری جشن های دو هزار و 500 ساله شاهنشاهی، فرمودند: «ما جشن دو هزار و 500 ساله نمی خواهیم. گرسنگی مسلمانان را حل كنید، جشن نگیرید، روی مرده ها جشن نگیرید، سرمایه های مردم و مسلمین بیچاره را صرف این می كنند و از بودجه مملكت چقدرها، چند میلیون ها، ده ها میلیون خرج یك چنین ملعبه ای، یك چنین مضحكه ای می كنند... برای چه ؟»

نخستین شماره روزنامه كیهان
6 خرداد 1321- نخستین شماره روزنامه كیهان به صاحب امتیازی عبدالرحمن فرامرزی و سردبیری مصطفی مصباح زاده منتشر شد.

استعفای كابینه مستوفی الممالك
6 خرداد 1306- آخرین كابینه مستوفی الممالك كه 16 خرداد 1305 خورشیدی تشكیل شده بود، با استعفای او پایان یافت. در یك دوره 16 ساله، مستوفی الممالك هشت بار مامور تشكیل كابینه شد. اما این كابینه ها به دلیل بحران اقتصادی، سیاسی، رویدادهای جنگ جهانی اول و مداخله نیروهای بیگانه در ایران كم دوام بود و عمر بعضی از آنها چند هفته بیشتر نبود.

خاطرات هاشمی رفسنجانی
6خرداد سال 1377: صبحانه را با همشيره صديقه و آشيخ‌محمد [هاشمیان] و على پسرشان و دخترشان و دو سه نفر از خانواده‌هاى شهدا صرف كرديم. به آشيخ‌محمد گفتم، به حساب من يك ماه شهريه به طلاب رفسنجان بدهد. به مدرسه علميه رفتيم. نوسازى‌كرده‌اند. قبل از انقلاب، زيادآنجا مى‌رفتم و خاطرات زيادى از آنجا دارم. براى طلبه‌ها صحبت‌كردم و از آنها خواستم، شاكر نعمت‌هاى الهى باشند. وضع طلبه‌هاى قبل از انقلاب را از فقر و مشكلات تبليغ و ... برايشان توضيح دادم. آقاى [احمد]جنتى، [دبیر شورای‌نگهبان]‌آمد. با اظهارنگرانى شديد از وضع‌جارى و رشدافكار ضدولايت‌فقيه، از من خواست كه براى هدايت امور وارد ميدان شوم. دربارة انتخابات خبرگان صحبت شد. از فشارهايى كه بر شوراى نگهبان وارد مى‌شود، نگران است و به اين نتيجه رسيده كه تشويق دانشجويان به سياسى‌شدن اشتباه بود و نيز نحوه ايجاد رقابت در انتخابات كه رهبرى داشتند.آقاى [ابراهیم] امينى از قم تلفن‌كرد و قرارشد جوابى به پيام آقاى [مهدی] كروبى داده شود كه در اعتراض به قانون انتخابات خبرگان داشته است.گفت، آیت‌الله منتظرى، هنوز با ملاقات موافقت نكرده. شب، در راه خانه، براى‌عيادت ازآقاى [محمدرضا] مهدوى‌كنى كه در اثر بيمارى قلبى بسترى است، به بيمارستان قلب رفتم. همسر و فرزند و دامادش هم بودند؛ حال‌شان بد نيست. خبر رسيد آقاى [محمد] محمدی‌گيلانى هم سكته‌كرده و در بيمارستان جماران بسترى شده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99864/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

امروز با تاریخ

امروز با تاریخ

پاسخ مثبت ایران به دبیرکل سازمان ملل
6 خرداد 1367- ایران به پیشنهاد خاویر پرز دكوئیار دبیركل سازمان ملل متحد برای ازسرگیری گفت و گوها برای اجرای قطعنامه 598 پاسخ مثبت داد.

مخالفت آمریکا با فروش هواپیما به حکومت پهلوی
6 خرداد 1354- خبرگزاری رویترز از مخالفت پروكس می یر سناتور دمكرات، با پیشنهاد دولت جیمی كارتر از فروش 70 فروند هواپیمای اف 14 و 140 فروند اف 16 به ایران خبر داد. این خبرگزاری علت مخالفت او را بی ثباتی حكومت پهلوی و امكان استفاده این سلاح ها در آینده علیه خود آمریكا عنوان كرد.

اعتراض امام خمینی به جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی
6 خرداد 1350- امام خمینی در یك سخنرانی با اعتراض به برگزاری جشن های دو هزار و 500 ساله شاهنشاهی، فرمودند: «ما جشن دو هزار و 500 ساله نمی خواهیم. گرسنگی مسلمانان را حل كنید، جشن نگیرید، روی مرده ها جشن نگیرید، سرمایه های مردم و مسلمین بیچاره را صرف این می كنند و از بودجه مملكت چقدرها، چند میلیون ها، ده ها میلیون خرج یك چنین ملعبه ای، یك چنین مضحكه ای می كنند... برای چه ؟»

نخستین شماره روزنامه كیهان
6 خرداد 1321- نخستین شماره روزنامه كیهان به صاحب امتیازی عبدالرحمن فرامرزی و سردبیری مصطفی مصباح زاده منتشر شد.

استعفای كابینه مستوفی الممالك
6 خرداد 1306- آخرین كابینه مستوفی الممالك كه 16 خرداد 1305 خورشیدی تشكیل شده بود، با استعفای او پایان یافت. در یك دوره 16 ساله، مستوفی الممالك هشت بار مامور تشكیل كابینه شد. اما این كابینه ها به دلیل بحران اقتصادی، سیاسی، رویدادهای جنگ جهانی اول و مداخله نیروهای بیگانه در ایران كم دوام بود و عمر بعضی از آنها چند هفته بیشتر نبود.

خاطرات هاشمی رفسنجانی
6خرداد سال 1377: صبحانه را با همشيره صديقه و آشيخ‌محمد [هاشمیان] و على پسرشان و دخترشان و دو سه نفر از خانواده‌هاى شهدا صرف كرديم. به آشيخ‌محمد گفتم، به حساب من يك ماه شهريه به طلاب رفسنجان بدهد. به مدرسه علميه رفتيم. نوسازى‌كرده‌اند. قبل از انقلاب، زيادآنجا مى‌رفتم و خاطرات زيادى از آنجا دارم. براى طلبه‌ها صحبت‌كردم و از آنها خواستم، شاكر نعمت‌هاى الهى باشند. وضع طلبه‌هاى قبل از انقلاب را از فقر و مشكلات تبليغ و ... برايشان توضيح دادم. آقاى [احمد]جنتى، [دبیر شورای‌نگهبان]‌آمد. با اظهارنگرانى شديد از وضع‌جارى و رشدافكار ضدولايت‌فقيه، از من خواست كه براى هدايت امور وارد ميدان شوم. دربارة انتخابات خبرگان صحبت شد. از فشارهايى كه بر شوراى نگهبان وارد مى‌شود، نگران است و به اين نتيجه رسيده كه تشويق دانشجويان به سياسى‌شدن اشتباه بود و نيز نحوه ايجاد رقابت در انتخابات كه رهبرى داشتند.آقاى [ابراهیم] امينى از قم تلفن‌كرد و قرارشد جوابى به پيام آقاى [مهدی] كروبى داده شود كه در اعتراض به قانون انتخابات خبرگان داشته است.گفت، آیت‌الله منتظرى، هنوز با ملاقات موافقت نكرده. شب، در راه خانه، براى‌عيادت ازآقاى [محمدرضا] مهدوى‌كنى كه در اثر بيمارى قلبى بسترى است، به بيمارستان قلب رفتم. همسر و فرزند و دامادش هم بودند؛ حال‌شان بد نيست. خبر رسيد آقاى [محمد] محمدی‌گيلانى هم سكته‌كرده و در بيمارستان جماران بسترى شده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99864/

ارسال دیدگاه شما