احتمال کمبود مواد شوینده
عرضه اوراق ارزی
کاهش ۳۰ درصدی درآمد سرانه هر ایرانی
تشکیل نظام سیاسی کثرت‌گرا بر پایه سازش و هماهنگی اجتماعی
کاهش ۳۰ درصد سهم ایران از آب ارس
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه
اقتصاد