ستاره صبح، فائزه صدر: کشور های حوزه خلیج فارس بر سیاست هایی متمرکز شده اند که مسیر رشد و توسعه اقتصادی آن جوامع را تسهیل می کند. در بررسی رشد اقتصادی کشور های منطقه، ایران همچون پاکستان و مصر از قافله توسعه عقب مانده اند. اگرچه بر اساس اهداف کلان قرار بر این بود که تا سال ۱۴۰۱ ایران در جایگاه اول اقتصادی و علمی خاورمیانه قرار بگیرد اما این هدف که مطابق با سند چشم انداز ۲۰ ساله توسعه تعیین شده بود محقق نشد.ستاره صبح در گفت و گویی با عبدالرضا فرجی راد، دیپلمات پیشین به بررسی این پرسش پرداخته که در ادامه می خوانید: