حجم نقدینگی در آغاز بکار دولت 3.7 میلیون میلیارد تومان بوده،این رقم در فروردین سال جاری به 6.5 میلیون میلیارد رسیده است