ستاره صبح آنلاین-گروه بین الملل: جنگ حماس با اسرائیل کشورهای دنیا را بر آن داشته تا مشکل سرزمینی بین دو دولت در خاورمیانه حل و فصل شود.در این میان دو راهکار قابلیت اجرایی دارد.ابتدا طرح دو دولتی است که توسط کشورهای عربی و غربی پیشنهاد شده و از آن حمایت می شود و دیگری طرح برگزاری رفراندوم و مراجعه به آرای عمومی برای تعیین دولت مستقر است که ایران پیشنهاد دهنده ان بوده است.نشست ریاض که با حضور کشورهای عربی و اسلامی برگزار شد بدون نتیجه پایان یافت و هیچ اقدام عملی نداشت. در ارتباط با این موضوع ستاره صبح آنلاین گفت و گویی با حسن هانی زاده کارشناس مسائل خاورمیانه انجام داده که در ادامه می خوانید: