10 امتیاز از آبی ها کسر شد

10 امتیاز از آبی ها کسر شد

از باشگاه اورتون به دلیل نقض قوانین سود و پایداری لیگ برتر، 10 امتیاز کسر شده است.
پرونده این باشگاه در ماه مارس به دلیل اتهام نقض فرپلی مالی در فصل 22-2021 به یک کمیسیون مستقل ارجاع و ماه گذشته جلسه استماع آن برگزار شد. ممکن بود اورتون جریمه مالی شود یا با محرومیت از پنجره نقل و انتقالات مواجه شود، اما لیگ برتر اکنون مجازات کسر امتیاز را تایید کرده که باعث می‌شود تیم شان دایچ به رده نوزدهم جدول سقوط کند. در بیانیه لیگ برتر آمده است: “یک کمیسیون مستقل به دلیل نقض قوانین سودآوری و پایداری لیگ برتر (PSR) فوراً 10 امتیاز از باشگاه اورتون کسر کرده است. اوایل سال جاری لیگ برتر از این باشگاه شکایت کرد و پرونده را به کمیسیون مستقل ارجاع داد. در جریان رسیدگی، باشگاه اعتراف کرد که قوانین PSR را برای دوره منتهی به فصل 22-2021 نقض کرده است اما میزان تخلف همچنان مورد مناقشه بود. پس از یک جلسه استماع 5 روزه در ماه گذشته، کمیسیون تشخیص داد که محاسبه PSR باشگاه اورتون برای دوره مربوطه منجر به زیان 124.5 میلیون پوندی شده، و از محدوده مجاز 105 میلیون پوندی قوانین PSR، فراتر رفته است. کمیسیون به این نتیجه رسید که مجازات این باشگاه در قالب کسر 10 امتیاز اعمال شود.”

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/105803/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

10 امتیاز از آبی ها کسر شد

10 امتیاز از آبی ها کسر شد

از باشگاه اورتون به دلیل نقض قوانین سود و پایداری لیگ برتر، 10 امتیاز کسر شده است.
پرونده این باشگاه در ماه مارس به دلیل اتهام نقض فرپلی مالی در فصل 22-2021 به یک کمیسیون مستقل ارجاع و ماه گذشته جلسه استماع آن برگزار شد. ممکن بود اورتون جریمه مالی شود یا با محرومیت از پنجره نقل و انتقالات مواجه شود، اما لیگ برتر اکنون مجازات کسر امتیاز را تایید کرده که باعث می‌شود تیم شان دایچ به رده نوزدهم جدول سقوط کند. در بیانیه لیگ برتر آمده است: “یک کمیسیون مستقل به دلیل نقض قوانین سودآوری و پایداری لیگ برتر (PSR) فوراً 10 امتیاز از باشگاه اورتون کسر کرده است. اوایل سال جاری لیگ برتر از این باشگاه شکایت کرد و پرونده را به کمیسیون مستقل ارجاع داد. در جریان رسیدگی، باشگاه اعتراف کرد که قوانین PSR را برای دوره منتهی به فصل 22-2021 نقض کرده است اما میزان تخلف همچنان مورد مناقشه بود. پس از یک جلسه استماع 5 روزه در ماه گذشته، کمیسیون تشخیص داد که محاسبه PSR باشگاه اورتون برای دوره مربوطه منجر به زیان 124.5 میلیون پوندی شده، و از محدوده مجاز 105 میلیون پوندی قوانین PSR، فراتر رفته است. کمیسیون به این نتیجه رسید که مجازات این باشگاه در قالب کسر 10 امتیاز اعمال شود.”

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/105803/

ارسال دیدگاه شما