اعجاز کاظمی

اعجاز کاظمی

علی اکبر علیزاده – پژوهشگر دینی

 سالروز شهادت امام کاظم علیه السلام را به عموم پیروان آن حضرت تسلیت می گوییم: «والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین» - آل عمران 134

قرآن کریم به کسانی که برای دستیابی به مغفرت الهی و بهشت وعده داده شده تلاش می‌کنند، توصیه هایی فرموده از جمله به کظم غیظ و گذشت تأکید نموده است، همان خصلت و ویژگی ای که امام کاظم (ع) به آن ملقب هستند .

الگو گرفتن ازسیره و سبک زندگی آن امام همام که کوهی از حلم وبردباری وسرشار از گذشت و عفو و بخشش است زمینه دستیابی به زندگی اخلاق و انسان محور را فراهم می نماید .

خشم و غضب، احساسی است که معمولا ازعقل جلوتر حرکت کرده ویکی از خطرناک ترین حالات انسان است که اگر کنترل نشود عامل فجایع بسیاری می گردد . گستره تخریبی وفاجعه آمیز خشم و غضب به اندازه جایگاه وشخصیت شخص غضبناک وخشمگین است وثمره کنترلی آن نیز به همان اندازه تاثیر گذار می باشد، فلذا توصیه به رعایت این نکته اخلاقی مثل همه امور اخلاقی دیگر بیشتر متوجه افراد صاحب منصب وجایگاه که از شعاع تأثیرگذار بیشتری برخوردارند می باشد، البته که درحوزه فردی نیز ضروری و لازم است چراکه در هر حد واندازه رعایت اصول اخلاقی مطلوب وپسندیده وعدم رعایت آن آفت وضرر می باشد.

شخصیت امام کاظم(ع)چون مشعلِ روشنگری است که تمام عمر خویش را دربین نزدیکان، درجامعه وحتی در مقابله با معاندان ومخالفان بویژه درمقاطعی که درزندان وحصر ومحدودیت بود بگونه ای گذرانده که سرشار از خصلت های پاک وانسانی واخلاقی می باشد که می توان تحت عنوان «اعجازکاظمی» از آن یاد کرد دلیل براین ادعا، صحنه های بسیار زیبایی است که از زندگی وبرخوردهای آن امام همام درمواجهه بادوست ودشمن بویژه مخالفان نقل شده است، می باشد مخصوصا دربرخورد با زندان بانانی که مراقب آن حضرت بودند که همگی منجر به تغییر وتحول ودگرگونی فکری آن افراد می گشت .

درجامعه ای که انبوه نامهربانی ها، حقه بازی و نیرنگ، فرصت طلبی، جاه طلبی ودیگر بد رفتاری هاو سوء خلق ها موج می‌زند، بهترین راه و روش برای مبارزه با اهل زر و زور و بداخلاقان، برخورداری ازخصلت های ارزشمند اخلاقی-انسانی از قبیل تحمل و بردباری، سعه صدر، گذشت، کظم غیظ وخوی وخلق خوش می باشد چراکه برای اقناع و همراه شدن توده های مردم و فراهم نمودن زمینه رشد واگاهی درجامعه، چنین سرمایه ای لازم وضروری می باشد تا امکان وتوان مقابله ومبارزه باجریان های خودخواه وصاحبان قدرت وثروت فراهم گردد.

بنابراین باید توجه داشت که سرنوشت هر فرد وجامعه ای بستگی به نوع نگرش وتفکر وعملکرد آن دارد که ما شیعیان وپیروان مکتب جعفری، رفتار وعملکرد ونگاه ونگرش شخصیتی چون امام کاظم(ع) رابهترین الگو و روش برای حضور در جوامع انسانی وزندگی بر مدار حق و عدالت وبرخورداری از سربلندی و سرافرازی می پنداریم .

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/108689/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

اعجاز کاظمی

اعجاز کاظمی

علی اکبر علیزاده – پژوهشگر دینی

 سالروز شهادت امام کاظم علیه السلام را به عموم پیروان آن حضرت تسلیت می گوییم: «والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین» - آل عمران 134

قرآن کریم به کسانی که برای دستیابی به مغفرت الهی و بهشت وعده داده شده تلاش می‌کنند، توصیه هایی فرموده از جمله به کظم غیظ و گذشت تأکید نموده است، همان خصلت و ویژگی ای که امام کاظم (ع) به آن ملقب هستند .

الگو گرفتن ازسیره و سبک زندگی آن امام همام که کوهی از حلم وبردباری وسرشار از گذشت و عفو و بخشش است زمینه دستیابی به زندگی اخلاق و انسان محور را فراهم می نماید .

خشم و غضب، احساسی است که معمولا ازعقل جلوتر حرکت کرده ویکی از خطرناک ترین حالات انسان است که اگر کنترل نشود عامل فجایع بسیاری می گردد . گستره تخریبی وفاجعه آمیز خشم و غضب به اندازه جایگاه وشخصیت شخص غضبناک وخشمگین است وثمره کنترلی آن نیز به همان اندازه تاثیر گذار می باشد، فلذا توصیه به رعایت این نکته اخلاقی مثل همه امور اخلاقی دیگر بیشتر متوجه افراد صاحب منصب وجایگاه که از شعاع تأثیرگذار بیشتری برخوردارند می باشد، البته که درحوزه فردی نیز ضروری و لازم است چراکه در هر حد واندازه رعایت اصول اخلاقی مطلوب وپسندیده وعدم رعایت آن آفت وضرر می باشد.

شخصیت امام کاظم(ع)چون مشعلِ روشنگری است که تمام عمر خویش را دربین نزدیکان، درجامعه وحتی در مقابله با معاندان ومخالفان بویژه درمقاطعی که درزندان وحصر ومحدودیت بود بگونه ای گذرانده که سرشار از خصلت های پاک وانسانی واخلاقی می باشد که می توان تحت عنوان «اعجازکاظمی» از آن یاد کرد دلیل براین ادعا، صحنه های بسیار زیبایی است که از زندگی وبرخوردهای آن امام همام درمواجهه بادوست ودشمن بویژه مخالفان نقل شده است، می باشد مخصوصا دربرخورد با زندان بانانی که مراقب آن حضرت بودند که همگی منجر به تغییر وتحول ودگرگونی فکری آن افراد می گشت .

درجامعه ای که انبوه نامهربانی ها، حقه بازی و نیرنگ، فرصت طلبی، جاه طلبی ودیگر بد رفتاری هاو سوء خلق ها موج می‌زند، بهترین راه و روش برای مبارزه با اهل زر و زور و بداخلاقان، برخورداری ازخصلت های ارزشمند اخلاقی-انسانی از قبیل تحمل و بردباری، سعه صدر، گذشت، کظم غیظ وخوی وخلق خوش می باشد چراکه برای اقناع و همراه شدن توده های مردم و فراهم نمودن زمینه رشد واگاهی درجامعه، چنین سرمایه ای لازم وضروری می باشد تا امکان وتوان مقابله ومبارزه باجریان های خودخواه وصاحبان قدرت وثروت فراهم گردد.

بنابراین باید توجه داشت که سرنوشت هر فرد وجامعه ای بستگی به نوع نگرش وتفکر وعملکرد آن دارد که ما شیعیان وپیروان مکتب جعفری، رفتار وعملکرد ونگاه ونگرش شخصیتی چون امام کاظم(ع) رابهترین الگو و روش برای حضور در جوامع انسانی وزندگی بر مدار حق و عدالت وبرخورداری از سربلندی و سرافرازی می پنداریم .

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/108689/

ارسال دیدگاه شما