ستاره صبح آنلاین:صنعت نفت ایران همواره به عنوان اصلی ترین صنعت برای درآمد زایی در کشور شناخته می شود.یکی از نقاط ضعف اقتصاد ایران هم تک محصولی بودن آن بر پایه نفت خام است.بسیاری از کارشناسان به دلیل تحریم ها هشدار داده اند که تا مادامی که بودجه بر پایه فروش نفت خام بسته شود و وابستگی آن به درآمدهای نفتی افزایش یابد نمی تواند از تحریم در امان بود. در ارتباط با صنعت پتروشیمی و نفت ایران ستاره صبح آنلاین با مهندس علی پور اسماعیل مدیرعامل شرکت پترو صنعت عادل در نمایشگاه تخصصی نفت گفتگویی انجام داده که در ادامه می خوانید: